پایان نامه تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور ایلام

فهرست مطالب
فصل اول
کلیات پژوهش ۱
۱-۱مقدمه ۲
۲-۱ بیان مسأله ۴
۳-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
۴-۱ اهداف تحقیق ۶
۱-۴-۱ اهداف فرعی ۶
۵-۱ فرضیات تحقیق ۷
فصل دوم
پیشینه موضوع ۹
۱-۲ پژوهشهای انجام شده در داخل کشور ۱۰
۲-۲ پژوهش های انجام شده در خارج از کشور ۱۸
فصل سوم
چهارچوب نظری ۲۰
۱-۳ بررسی آراء و اندیشههای صاحبنظران ۲۱
۱-۱-۳ نظریات رایزمن ۲۳
۲-۱-۳ نظریات فلوئید هاوس ۲۷
چهارچوب تئوریک ۳۰
۴-۱-۳ تئوری انگیزه goal theorie ۳۱
۵-۱-۳ تئوری طبقات ۳۲
۶-۱-۳ تئوری مربوط به رابطهی فراغت و بازی ۳۲
مدل عملی تحقیق ۳۳
۶-۱ تعریف مفاهیم و اصطلاحات ۳۳
۱-۶-۱ اوقاعت فراغت ۳۳
۲-۶-۱ اوقات فراغت در لغت ۳۴
۳-۶-۱ فراغت در لغت ۳۵
-۶-۱ پیشرفت در لغت: ۳۶
فصل چهارم
چهار چوب روش شناختی ۳۷
۱-۴روش تحقیق ۳۸
۲-۴جامعهی آماری ۳۸
۳-۴ واحد تحلیل ۳۸
۴-۴شیوهی نمونهگیری ۳۸
۵-۴سنجش پایایی ۳۹

فصل پنجم
تجزیه و تحلیل داده ها ۴۰
مقدمه : ۴۱
فصل ششم
بحث و نتیجه گیری ۷۰
نتیجه گیری ۷۱
پیشنهادات : ۷۲
فهرست منابع ۷۳
پیوستها ۷۵

فهرست جداول
جدول شماره ۱-۵ میانگین و انحراف معیار در قبل از شرکت در فعالیتهای فوق برنامه ۴۱
جدول شماره ۲-۵ میانگین و انحراف معیار در بعد از شرکت در فعالیتهای فوق برنامه ۴۲
جدول شماره ۳-۵ گروه نمونه به تفکیک وضعیت تاهل ۴۲
جدول شماره ۴-۵ گروه نمونه به تفکیک تحصیلات ۴۳
جدول شماره ۵-۵ گروه نمونه به تفکیک شغل پدر ۴۴
جدول شماره ۶-۵ گروه نمونه به تفکیک میزان تحصیلات پدر ۴۵
جدول شماره ۷-۵ گروه نمونه به تفکیک درآمد ماهیانه خانوار ۴۶
جدول شماره ۸-۵ ایا در طول سال تحصیلی به فعالیت ورزشی می پردازید ۴۷
جدول شماره ۹-۵ چه نوع فعالیت ورزشی دارید ؟ ۴۸
جدول شماره ۱۰-۵ انگیزه انجام فعالیت ورزشی چیست ؟ ۴۹
جدول شماره ۱۱-۵ میزان رضایت از انجام فعالیت ۵۰
جدول شماره ۱۲-۵ آیا در کلاسهای اموزشی شرکت میکنید ۵۱
جدول شماره ۱۳-۵ معمولا در چه کلاس فرهنگی اموزشی شرکت میکنید؟ ۵۲
جدول شماره ۱۴-۵ انگیزه شما از انجام این فعالیت ها ۵۳
جدول شماره ۱۵-۵- میزان رضایت از انجام این فعالیت ۵۴
جدول شماره ۱۶-۵ آیا به فعالیت مذهبی هم می پردازید ۵۵
جدول شماره ۱۷-۵ نوع فعالیت مذهبی ۵۶
جدول شماره ۱۹-۵ انگیزه شما از این فعالیت ۵۷
جدول شماره ۲۰-۵ میزان رضایت از انجام این فعالیت ۵۸
جدول ۲۱-۵ آیا در انجمن ها و تشکلهای فرهنگی شرکت می کنید ۵۹
جدول شماره ۲۲-۵ نوع انجمنی که در آن فعالیت میکنید ۶۰
جدول شماره ۲۳-۵ انگیزه شما از انجام این فعالیت ۶۱
جدول شماره ۲۴-۵ میزان رضایت از انجام این فعالیت ۶۲
جدول شماره ۲۵-۵ نوع تفریح در اوقات فراغت ۶۳