پایان نامه تاثیر عوامل خانوادگی در بزهکاری نوجوانان

چکیده
این تحقیق با هدف تعیین تاثیر عوامل خانوادگی بر بزهکاری نوجوانان شهر مشهد در سال ۱۳۹۲ انجام گردید . بزهکاری از دیدگاه جامعه شناسان شامل تعداد زیادی از سرپیچی های مختلف از هنجارهای قانونی و اجتماعی و از تخلفات کوچک گرفته تا جرایم شدیدی که از سوی اطفال صورت می گیرد.این تحقیق توصیفی وازنوع همبستگی است. جامعه مورد مطالعه والدین نوجوانان شهر مشهد بوده که از بین آنها تعداد ۶۰ خانواده به عنوان نمونه انخاب شدند . داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون همبستگی پیرسون ، آزمون ضریب رگرسیون خطی مورد تحلیل قرار گرفت . نتایج نشان داد که میزان بزهکاری در خانواده های دارای روابط صمیمی با هم کمتر است ، همچنین تبعیض بین فرزندان یکی از عوامل مهم در افزایش بزهکاری در نوجوانان است دیگر نتایج تحقیق نشان داد که بی تفاوتی و الدین نسبت به رفتار های فرزندان باعث افتادن آنها در دام بزهکاران خواهد شد همچنین بین تحصیلا ت والدین و اعتقادات مذهبی و اخلاقی آنها با بزهکاری فرزندان رابطه معنی داری وجود دارد .
کلید واژه ها : بزهکاری ، نوجوانان ، شهر مشهد ، تحصیلات والدین ، اعتقادات مذهبی