پایان نامه تاثیر بد رفتاری بر عزت نفس

اهداف تحقیق
الف- هدف کلی:
هدف کلی از این تحقیق بررسی تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش‎آموزان مقطع راهنمایی استان ایلام می‎باشد.
ب- اهداف جزیی:
۱- بررسی میزان بدرفتاری والدین دانش‎آموزان
۲- بررسی میزان عزت نفس دانش‎آموزان
سؤالات و فرضیات تحقیق
در این تحقیق سعی شده است تا به دو فرضیه پاسخ داده شود:
الف: بین بدرفتاری والدین و عزت نفس کودکان آنها (دختر و پسر) رابطه وجود دارد.
ب: بین بدرفتاری والدین پسر با والدین دختر تفاوت معنی‏داری وجود دارد.