پایان نامه تأثیر ناکامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان پسر مدارس راهنمایی شهرایلام

-۴- اهداف تحقیق
۱-۴-۱- هدف کلی
تأثیر ناکامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان پسر مدارس راهنمایی شهرایلام
۱-۴-۲- اهداف جزئی
۱- بررسی عوامل ناکام کننده چه تاثیری بر واکنش پرخاشگرانه دانش آموزان دارد.
۲-بررسی دیدگاه روانکاری و بخصوص نظریه زیگموند فروید در مورد ناکامی بعنوان عامل برانگیزنده پرخاشگری است .
۳-بررسی پرخاشگری دانش آموزان پسر مدارس راهنمایی و ناکامی بعنوان علتی برای آن که بدین منظور، آزمون مصّور ناکامی روزتر وایگ در کودکان مدارس راهنمایی بکار می رود .