پایان نامه تأثیر تماس اجتماعی با دانش‌آموزان عقب‌مانده‌ی ذهنی آموزش‌پذیری بر نگرش مربیان مدارس عادی و استثنایی نسبت به تلفیق آموزشی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
مقدمه ۲
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱-بیان مسئله ۶
۲-۱-ضرورت و اهمیت تحقیق ۹
۳-۱-پرسشهای پژوهش ۱۵
۴-۱-اهداف تحقیق ۱۵
۴-۱-۱-اهداف اصلی پژوهش عبارتنداز ۱۵
۴-۲-۱-اهداف فرعی پژوهش عبارتنداز: ۱۵
۵-۱-متغیرهای پژوهش ۱۸
۵-۱-۱- متغیرهای مستقل عبارتنداز ۱۸
۵-۲-۱- متغیرهای وابسته عبارتنداز: ۱۸
۶-۱-محدوده قلمرو پژوهش ۱۹
فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۱-۲-مقدمه ۲۱
۲-۲-تعریف عقب‌ماندگی ذهنی ۲۱
۳-۲-طبقه‌بندی کودکان عقب‌مانده‌ی ذهنی ۲۲
۴-۲-اهداف آموزش و پرورش کودکان عقب‌مانده‌ی ذهنی ۲۳
۵-۲-تاریخچه‌ی تعلیم‌و تربیت ویژه ۲۴
۵-۱-۲-دوره‌ای که هیچ‌گونه خدمات آموزشی ارائه نمی‌شد: ۲۵
۵-۲-۲-ایجاد مؤسسات شبانه‌روزی ۲۵
۵-۳-۲-مدارس و کلاسهای ویژه ۲۶
۶-۲-یکپارچه‌سازی در مدارس و کلاسهای عادی ۲۷
۶-۱-۲-عوامل زمینه‌ساز در ایجاد یکپارچه‌سازی ۲۸
۶-۲-۲-عوامل جامعه‌شناسی ۲۸
۶-۳-۲-عوامل روانشناختی ۲۹
۶-۴-۲-عوامل قانونی ۳۱
۶-۵-۲-تعریف یکپارچه‌سازی و مفاهیم وابسته به آن ۳۱
۷-۲-یکپارچه‌سازی ۳۴
۷-۱-۲-شکلهای مختلف یکپارچه‌سازی ۳۶
۷-۲-۲-یکپارچه‌سازی مکانی ۳۶
۷-۳-۲-یکپارچه‌سازی اجتماعی ۳۶
۷-۴-۲-یکپارچه‌سازی کنشی ۳۶
۷-۵-۲-یکپارچه‌سازی آموزشی ۳۷
۷-۶-۲-تبادل آموزشی بین مدارس ۳۸
۸-۲-طرفداران و مخالفان یکپارچه‌سازی ۳۹
۸-۱-۲-طرفداران یکپارچه‌سازی ۳۹
۸-۲-۲-مخالفان یکپارچه‌سازی ۴۰
۹-۲-کارایی یکپارچه‌سازی ۴۱
۹-۱-۲-عوامل مؤثر در موقعیت‌ یکپارچه‌سازی ۴۳
۹-۱-۱-۲-نگرش‌ها و ارزشهای افراد درگیر در یکپارچه‌سازی: ۴۳
۹-۱-۲-۲-عوامل مربوط به کودکان معلول و همسالان عادی: ۴۵
۹-۱-۳-۲- عوامل مربوط به مدیریت و اجرا ۴۶
۱۰-۲-تعریف نگرش ۴۷
۱۱-۲-ارتباط بین نگرش و رفتار ۴۸
۱۱-۱-۲-دانش و تماس اجتماعی ۵۴
۱۲-۲-پیشینه تحقیق ۵۵
۱۲-۱-۲-بررسی پیشینه‌ی پژوهش در کشورهای خارجی ۵۵
۱۲-۲-۲-بررسی پیشینه‌ی پژوهش در داخل کشور ۵۹
فصل سوم: روش تحقیق
۱-۳-روش تحقیق ۶۵
۲-۳-روش اجرای تحقیق ۶۵
۳-۳-تعریف مفاهیم و اصطلاحات ۶۵
۳-۱-۳-عقب‌ماندگی ذهنی: ۶۵
۳-۲-۳-کودکان عقب‌مانده‌ی ذهنی آموزش‌پذیر: ۶۵
۳-۳-۳-عادی‌سازی ۶۶
۳-۴-۳-یکپارچه‌سازی ۶۷
۳-۵-۳-یکپارچه‌سازی آموزشی ۶۷
۳-۲-۳-تعریف عملیاتی متغیرها ۶۷
۴-۳-نوع روش تحقیق و بررسی موضوع ۶۹
۵-۳-جامعه موردپژوهش ۶۹
۶-۳-روش نمونه‌گیری و تعداد نمونه‌ها ۷۰
۷-۳-ابزار گردآوری اطلاعات ۷۲
۸-۳-شیوه جمع‌آوری اطلاعات ۷۲
۹-۳-روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۷۲
۱۰-۳-روش کدگذاری و نمره‌گذاری پرسشنامه ۷۲
۱۱-۳-بررسی اعتبار و پایایی پرسشنامه ۷۴
فصل چهارم: داده‌ها و تجزیه و تحلیل آنها
۱-۴-مقدمه ۷۶
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری
۱-۵-نتیجه گیری ۱۴۵
۲-۵-پیشنهادات ۱۴۷
۳-۵-محدودیت ها ۱۴۸
ضمائم
منابع فارسی ۱۵۰
منابع لاتین ۱۵۴
پیوست ها
پرسشنامه ۱۵۷