پایان نامه برنامه نویسی تجاری و چند لایه در net

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه ۲
۲-۱-چرا .net.? ۲
۳-۱-مشکلات تجاری رفع شده توسط .net ۲
۴-۱-کارایی و مقیاس پذیری ۵
۵-۱- NET مزایای ۶
۶-۱-پذیرش استانداردهای همگانی ۷
۷-۱- سرویس های وب ۷
۸-۱-ویژگی های محیط توسعهVisual Stadio.NET ۸
۹-۱- Common Language Runtime ۸
۱۰-۱- NET زبان های برنامه نویسی ۹
۱۱-۱-Intermediate Language ۹
۱۲-۱-تکامل برنامه نویسی لایه ای ۱۰
۱۲-۱-۱-تعریف ۱۰
۱۳-۱-مدیریت متمرکز ۱۰
۱۴-۱-محاسبات توزیع شده ۱۱
۱۴-۱-۱-کارایی ۱۱
۱۴-۲-۱-مقیاس پذیری ۱۲
۱۵-۱-قواعد و دستورات تجاری ۱۲
۱۵-۱-۱-راحتی کاربر ۱۲
۱۶-۱- برنامه های دو لایه ۱۳
۱۷-۱- مدیریت کد در برنامه های دو لایه ۱۳
۱۷-۱-۱-کارایی ۱۴
۱۸-۱-دسترسی داده ها ۱۵
۱۹-۱-قواعد تجاری ۱۵
۲۰-۱- برنامه های سه لایه ۱۶
۲۱-۱- سرویس های کاربران ۱۶
۲۲-۱- سرویس های تجاری ۱۷
۲۳-۱-سرویس های اطلاعاتی ۱۸
۲۳-۱-۱-مدیریت ۱۹
۲۳-۲-۱- مقیاس پذیری ۱۹
۲۴-۱-قواعد تجاری ۲۰
۲۵-۱- برنامه نویسی چند لایه ۲۰
۲۶-۱-کلاس خارجی ۲۱
۲۷-۱-کلاس اصلی تجاری ۲۲
۲۸-۱- کلاسهای دسترسی اطلاعات ۲۳
۲۹-۱- سرویس های وب ۲۴
۳۰-۱-مدل لایه وب سرویس ها ۲۵
توابع مکمل را نیز به لایه سرویس گیرنده ارایه کند ۲۵
۳۱-۱- چرا وب سرویس ها؟ ۲۶
فصل دوم:معماری پلت فرم
۱-۲-معماری پلت فرم .NET Framework ۲۸
۲-۲- کامپایل سورس کد به ماژول های مدیریت شده ۲۸
۳-۲-بعضی از موارد استفادهmetadataعبارت اند از ۳۲
۴-۲- ترکیب ماژول های مدیریت شده در اسمبلی ها ۳۳
Common Language Runtime بارگذاری ۵-۲- ۳۶
۶-۲- اجرای کد های مدیریت شده ۳۸
۷-۲- سیستم نوع داده ای عمومی ۴۶
فصل سوم:مدیریت حافظه درNET
۱-۳-مدیریت حافظه در.NET ۵۲
۲-۳-درک مبانی کارGarbage Collector ۵۲
۳-۳-الگوریتمGarbage Collection ۵۸
۴-۳- ارجاع های ضعیف ۶۳

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل ۱-۱ مدل قدیمی سرویس گیرنده/سرویس دهنده ۳
شکل۲-۱ این شکل مدل تصحیح شده ی سرویس گیرنده/سرویس دهنده را نمایش می دهد ۴
شکل۳-۱سروری که در کنار کار با سرویس گیرنده با دیگر وب سرویس ها نیز تعامل دارد ۵
شکل۴-۱ مدل دو لایه (سرویس گیرنده/سرویس دهنده) ۱۳
شکل۵-۱ هر سه سرویس گیرنده به اتصال اختصاصی به بانک اطلاعاتی نیاز دارند. ۱۵
شکل۶-۱ مدل منطقی معماری سه لایه ۱۶
شکل ۷-۱کامپوننت های لایه سرویسهای تجاری به وسیله تمام سرویسهای کاربر استفاده می شوند ۱۸
شکل۸-۱ کلاسهای لایه تجاری به چند کلاس جدید تقسیم می شوند ۲۱
شکل۹-۱ لایه خارجی به عنوان یک بافر برای کامپوننت ها عمل می کند ۲۲
شکل۱۰-۱ رابطه بین کلاس اصلی تجاری با کلاسهای خارجی و کلاسهای دسترسی اطلاعات ۲۳
شکل ۱۱-۱کامپوننت های دسترسی اطلاعات برای دریافت و ارسال اطلاعات از لایه ۲۴
شکل۱۲-۱ یک وب سرویس می تواند علاوه بر توابعی که در لایه خارجی ارایه میشوند ۲۵
شکل۱۳-۱ناسازگاری قابلیت استفاده از راه دور بدون پروتکل استاندارد ۲۶
شکل۱-۲ کامپایل سورس کدها به ماژول های مدیریت شده ۳۰
شکل ۲-۲ترکیب ماژول های مدیریت شده در اسمبلی ها ۳۵
شکل۳-۲ بارگذاری و مقدار دهی اولیه به ۳۶
شکل ۴-۲فراخوانی تابع برای اولین بار ۴۱
شکل۵-۲ فراخوانی تابع برای مرتبه دوم ۴۲