پایان نامه بررسی هفت عامل مهم در افت تحصیلی دانش آموزان

چکیده:
در این ﭘﮋوهش هفت عامل مهم که برای دانش آموزان در معرض خطر افت تحصیلی موثر هستند تحلیل شده است این عوامل عبارتند :آموزشی، رفتاری، اجتماعی، اقتصادی، خانواده و حضور و تکرار پایه در یک سال بودند.
نتایج نشان داد که عامل تحصیلی بیشترین نقش را در شناسایی دانش آموزان در معرض شکست تحصیلی دارد و عامل حضور هیچ نقشی را در شکست تحصیلی به عهده ندارد. به نظر معلمان بهترین راهبردهای جلوگیری از شکست تحصیلی راهبردهای آموزشی است.
با بررسی تحقیقات اخیر موثرترین وﯾﮋگی های دانش آموزان در معرض خطر افت تحصیلی را شناسایی شد و براساس آن پرسشنامه معلمین تهیه گردید.
پرسشنامه ای که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت می تواند به عنوان ابزاری برای شناسایی دانشﺁموزان در معرض افت تحصیلی قرار گیرد، واﮋه های تحقیق: تحلیل، دانش آموزان در معرض افت تحصیلی، عوامل، معلم