پایان نامه بررسی نقش زنان در توسعه اقتصادی و اجتماعی در ایران

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
فصل اول : کلیات
مقدمه ۴
تاریخچه توسعه ۵
بحث اهمیت و تاریخچه توسعه ۷
بیان مسأله ۸
صورت مسأله ۱۰
ضرورت تحقیق ۱۱
فصل دوم :مبانی نظری و پیشینه
رویکرد مطالعاتی: ۱۵
چارچوب مفهومی ۱۵
«موردی بر مشارکت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زنان» ۱۶
چارچوب نظری تحقیق: ۱۸
تعریف توانمندسازی: ۲۰
رابطه زن و توسعه ۲۲
محور توسعه چیست؟ ۲۴
وضعیت زنان در جمهوری اسلامی ایران ۲۷
مشارکت اقتصادی و اجتماعی ۳۴
چالش های فرا روی زنان: ۴۰
مساله زنان در کشورهای اسلامی ۴۲
گام اول، سمینار نقش زن در توسعه جامعه اسلامی ۴۴
گام دوم شرکت فعال در کنفرانس جهانی زن ۴۶
بررسی جایگاه زن در کشورهای اسلامی ۴۹
فصل سوم : روش تحقیق
قلمرو مطالعاتی ۶۹
روش مطالعه ۶۹
تعریف متغیرها ۷۰
توسعه فرهنگی اجتماعی ۷۲
زنان و بازخوانی هویت ۷۵
وضعیت زنان در کشورهای عربی – اسلامی خاورمیانه ۷۷
ارایه راهکارها ۸۳
منابع ۸۴