پایان نامه بررسی نقش باورهای مذهبی (درونی و بیرونی) در سلامت روان و میزان افسردگی سالمندان مقیم مراکز بهزیستی و غیرمقیم

– اهداف کلی
بررسی نقش باورهای مذهبی (درونی و بیرونی) در سلامت روان و میزان افسردگی سالمندان مقیم مراکز بهزیستی و غیرمقیم.
۲- اهداف اختصاصی
۱- بررسی رابطه میان باورهای مذهبی (درونی و بیرونی) با سلامت روان و میزان افسردگی سالمندان مقیم مراکز بهزیستی
۲- بررسی رابطه میان باورهای مذهبی(درونی و بیرونی) با سلامت روان و میزان افسردگی سالمندان غیر مقیم مراکز بهزیستی
۳- مقایسه میان رابطه باورهای مذهبی با سلامت روان و میزان افسردگی سالمندان مقیم مراکز بهزیستی و غیر مقیم
۳- اهداف فرعی
الف: بررسی سلامت روان و میزان افسردگی سالمندان مقیم مراکز بهزیستی
ب: بررسی سلامت روان و میزان افسردگی سالمندان غیر مقیم مراکز بهزیستی
ج: مقایسه سلامت روان و میزان افسردگی سالمندان مقیم و غیر مقیم مراکز بهزیستی
د:مقایسه جهت گیری مذهبی زنان و مردان سالمند
هـ : مقایسه سلامت روان زنان و مردان سالمند
و: مقایسه افسردگی زنان و مردان سالمند