پایان نامه بررسی نحوه مدیریت کلاس درس چند پایه ابتدایی شهرهای انگوت وگرمی و ارائه راهکارهایی در جهت بهبود آن

اهداف کلی
بررسی نحوه مدیریت کلاس درس چند پایه ابتدایی شهرهای انگوت وگرمی و ارائه راهکارهایی در جهت بهبود آن.
اهداف جزئی
۱) بررسی مسائل و مشکلات کلاس داری در کلاسهای چند پایه ابتدایی.
۲) مقایسه مدیریت کلاس معلمان کلاس چند پایه بر اساس رشته تحصیلی آنها.
۳) مقایسه عوامل تاثیر گذار در بهبود مدیریت کلاس درس چند پایه بر اساس سابقه تدریس معلمان.
۴) شناسایی عوامل موفقیت آمیز اداره کلاسهای چند پایه.
۵) شناسایی عوامل تاثیر گذار در بهبود مدیریت کلاسهای چند پایه.