پایان نامه بررسی میزان و نوع تاثیر شهرک های صنعتی بر روستاهای همجوار


هدف این تحقیق بررسی میزان و نوع تاثیر شهرک های صنعتی بر روستاهای همجوار بخش چوار استان ایلام است که از نوع مقطعی و از لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات از نوع پیمایشی است
جامعه آماری تحقیق ۱۱۰نفر از روستاییان اطراف همجوار بخش چوار استان ایلام می باشند. که
تعداد ۸۶نفر نمونه از جامعه آماری با توجه به جدول مورگان بعنوان نمونه انتخاب شدند . برای گرد آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته که شامل دو قسمت سوالات عمومی و سوالات اختصاصی میباشد.سوالات اختصاصی شامل شانزده سوال پنج گزینه ای می باشد
برای توصیف پاسخ های داده شده به سوالات پرسشنامه تحقیق از جداول توزیع فراوانی و درصد پاسخهای مربوط به هر یک از سوالات استفاده خواهد شد. برای بدست آوردن میزان اثرات هر یک از این مولفه ها برمتغییر وابسته از آزمون همبستگیr پیرسون وآزمون خی دو استفاده شده است. نتایج تحلیلی داده های آماری نشان داد بین تأثیر شهرک صنعتی با وضعیت اقتصادی روستائیان همجوار رابطه وجود دارد . همچنین بین تأثیر شهرک ……..