پایان نامه بررسی میزان مسئولیت پذیری در بین دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم مدارس عادی و غیر انتفاعی

۴-اهداف تحقیق
۱-۴-۱-هدف کلی
بررسی میزان مسئولیت پذیری در بین دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم مدارس عادی و غیر انتفاعی در شهر ایلام .
۱-۴-۲-هدف جزئی
مقایسه مسئولیت پذیری در دانش آموزان پسرمقطع متوسطه دوم مدارس عادی و غیر انتفاعی شهر ایلام
بررسی عوامل مختلف محیط مدرسه و خانواده بر افزایش مسئولیت پذیری دانش آموزان پسر متوسطه دوم شهر ایلام
۱-۵-فرضیات تحقیق :
۱- بین مسئولیت پذیری دانش آموزان پسر متوسطه دوم مدارس عادی و غیر انتفاعی شهر ایلام تفاوت معنی دار وجود دارد