پایان نامه بررسی میزان رعایت استانداردها در واحد مدارک پزشکی بیمارستان‌های آموزشی شهر کرمان در سال ۱۳۸۶

چکیده پژوهش
پژوهش حاضر مطالعه ای است توصیفی– مقطعی و به منظور بررسی میزان رعایت استانداردهای مدارک پزشکی و بیمارستان های آموزشی شهر کرمان در نیمه دوم سال ۱۳۸۶ انجام گرفته است . جامعه آماری مورد بررسی بخش های مدراک پزشکی بیمارستان های افضلی پور ، شفا ، شهید بهشتی ، باهنر می باشد . هدف کلی از انجام این پژوهش بررسی مقایسه ای میزان رعایت استانداردها در بخش مدارک پزشکی ، بیمارستان های آموزش شهر کرمان بوده است که به منظور دستیابی به ۱۴ هدف جزئی است و همچنین ۱۵ سؤال در مورد موضوع پژوهش مطرح گردید .
ابراز گردآوری ۱۶ چک لیست مربوط به استانداردهای بخش مدارک پزشکی بوده است . که این استانداردها با استانداردهای انجمن مدارک پزشکی آمریکا منطبق است . پژوهشگر برای جمع آوری داده ها با مراجعه به بخش های مدارک پزشکی با استفاده از روش مصاحبه اقدام به این امر نموده است . نتایج حاصل از این پژوهش ، میزان رعایت استانداردها در هر یک از شاخص های یاد شده را به شرح زیر بیان می نماید .
در حالت کلی
۱- میزان رعایت استانداردها از نظر قوانین و مقررات به طور میانگین در ۴ بیمارستان یاد شده ۴۴% می باشد .
۲- میزان رعایت استانداردها از نظر فضای فیزیکی و تجهیزات ۴۲ % می باشد .
۳- میزان رعایت استانداردها از نظر فرم های مدارک پزشکی ۸۰ % می باشد .
۴- میزان رعایت استانداردها از نظر محتوای پرونده پزشکی ۵۸ % می باشد .
۵- میزان رعایت استانداردها از نظر آموزش پزشکان ۴۴ % می باشد .
۶- میزان رعایت استانداردها از نظر کد گذاری پرونده ها ۸۲ % می باشد .
۷- میزان رعایت استانداردها از نظر نگهداری و بازیابی اطلاعات پزشکی ۶۰ % می باشد .
۸- میزان رعایت استانداردها از نظر محرمانه نگهداشتن اطلاعات پزشکی ۴۰% می باشد .
۹- میزان رعایت استانداردها از نظر سیستم های تعیین کیفیت ۶۲ % می باشد .
۱۰- میزان رعایت استانداردها در واحد پذیرش ۴۲ % می باشد .
۱۱- میزان رعایت استانداردها در واحد بایگانی ۷۲% می باشد .
۱۲- میزان رعایت استانداردها در واحد آمار ۹۸ % می باشد .
۱۳- میزان رعایت استانداردها در واحد کدگذاری ۹۴ % می باشد .
۱۴ – میزان رعایت استانداردها در کمیته مدارک پزشکی ۸۸ % می باشد .
۱۵ – میزان رعایت استانداردها از نظر آمار و اطلاعات مراقبت بهداشتی ۶۰ % می باشد .
۱۶ – میزان رعایت استانداردها از نظر عملکرد مدیریت ۷۵ % می باشد .
نتایج بالا نشان دهنده ی این مطلب است که بیشترین میزان رعایت استاندارد مربوط به واحد آمار و کمترین مربوط به محرمانه نگهداشتن اطلاعات پزشکی است . در حالت کلی میزان رعایت استانداردها در ۱۶ شاخص یاد شده ، بیمارستان شهید بهشتی با ۷۱ % در رتبه ی اول و بیمارستان شفا با ۷۰ % در رتبه دوم و بیمارستان افضلی پور با ۶۱ % در رتبه سوم و بیمارستان باهنر با ۵۸% در رتبه ی چهارم می باشد .