پایان نامه بررسی میزان جذابیت ظاهر ( در دو گروه زیبا و نازیبا ) و رابطه آن با قضاوت دیگران

-۴- اهداف تحقیق:
۱-۴-۱- اهداف کلی:
هدف کلی این پژوهش بررسی میزان جذابیت ظاهر ( در دو گروه زیبا و نازیبا ) و رابطه آن با قضاوت دیگران است.
۱-۴-۲- اهداف جزئی:
۱-بررسی میزان جذابیت ظاهر در بین افراد مختلف
۲-بررسی میزان جذابیت ظاهر در ۲ قطعه عکس زیبا و نازیبا بین افراد مختلف
۳-بررسی و مقایسه قضاوت در بین افراد
۴-مقایسه نمرات جذابیت ظاهر فرد زیبا با نمرات جذابیت ظاهر فرد نازیبا