پایان نامه بررسی میزان تأثیر آموزشهای ضمن خدمت بر اثربخشی دبیران متوسطه

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه : ۱
بیان مسئله ۳
اهمیت و ضرورت ۴
اهداف تحقیق : ۵
۱-هدف کلی ۵
اهداف جزیی : ۵
سوالات تحقیق : ۵
فرضیات تحقیق : ۶
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها : ۶
افکار خودکشی : ۶
تعریف مفهومی ۶
فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش ۷
مبانی نظری و پیشینه تحقیق : ۸
مقایسه آمار خودکشی ایران با سایر کشورها ۱۰
وضعیت خودکشی در ایران ۱۰
الف)مقایسه استانها براساس فراوانی و جمعیت ۱۰
ب)مقایسه استانها براساس شیوه‏های خودکشی ۱۱
اپیدمیولوژی ۱۲
عامل‏های خطر ۱۳
علت‏شناسی ۲۳
پیشبنه تجربی موضوع : ۲۶
فصل سوم روش تحقیق ۲۹
روش تحقیق : ۳۰
جامعه ، نمونه و روش نمونه گیری : ۳۰
ابزار گرد آوری اطلاعات : ۳۰
روش تجزیه و تحلیل داده ها : ۳۱
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها ۳۲
مقدمه : ۳۳
فرضیه اول : ۳۵
میزان افکار خودکشی به نسبت تحصیلات ۳۶
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری ۳۸
مقدمه : ۳۹
۲-هدف کلی ۳۹
ابزار گرد آوری اطلاعات : ۴۰
پیشنهادات : ۴۲
محدودیتها : ۴۲
منابع : ۴۳
پیوست ها ۴۴

فهرست جداول و نمودارها
عنوان صفحه
جدول شماره ۱-۴ میزان افکار خودکشی در زنان شاغل و خانه دار شهر ایلام………………………………………………………………. ۳۳
نمودار شماره ۱-۴ میزان افکار خودکشی در زنان شاغل و خانه دار شهر ایلام……………………………………………………….. ۳۴
نمودار شماره ۲-۴ میزان افکار خودکشی در زنان شهر ایلام به تفکیک تحصیلات …….۳۷