پایان نامه بررسی میزان اضطراب و افسردگی در میان معلمان مدارس استثنایی و عادی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- هدف تحقیق ۶
۱-۳- فایده واهمیت تحقیق ۷
۱-۴- بیان مساله ۸
۱-۵- موضوع تحقیق ۸
۱-۶- فرضیه تحقیق ۹
۱-۷- تعریف مفاهیم و واژه ها ۹
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱- تاریخچه اضطراب ۱۱
۲-۲- تاریخچه افسرد گی ۱۳
۲-۳- تعاریف ونظریه های اضطراب ۱۷
۲-۴-تعاریف ونظریه های افسردگی ۲۵
۲-۵- افسردگی از دیدگاه روان پویایی ۲۸
۲-۶- افسردگی از دیدگاه رفتار گرایان ۲۹
۲-۷- افسردگی ا زدیدگاه شناختی ۲۹
۲-۸- افسردگی از دیدگاه اجتماعی ۳۰
۲-۸-۱- نظریه ملانی کلاین ۳۰
۲-۸-۲- نظریه کامرون ۳۱
۲-۸-۳- نظریه ادوارد بیبرنیک ۳۱
۲-۸-۴- نظریه الکساندر لوئی ۳۱
۲-۹- انواع اضطراب ۳۱
۲-۹-۱- اضطراب موقعیتی ۳۲
۲-۹-۲- اضطراب خصیصه ای ۳۲
۲-۱۰- انواع افسردگی ۳۲
۲-۱۰-۱- افسردگی در نوجوانی ۳۲
۲-۱۰-۲- افسردگی پنهان ۳۳
۲-۱۰-۳- افسردگی اتکائی ۳۳
۲-۱۰-۴- افسردگی رجعتی ۳۳
۲-۱۰-۵- افسردگی پس از زایمان ۳۳
۲-۱۰-۶- افسردگی نوروتیک ۳۴
۲-۱۰-۷- افسردگی عضوی ۳۴
۲-۱۰-۸- افسردگی علاقی ۳۴
۲-۱۰-۹- افسردگی ناشی از موفقیت ۳۴
۲-۱۰-۱۰- افسردگی ناشی از مصرف دارو ۳۴
۲-۱۰-۱۱- افسردگی در نتیجه پیری ۳۵
۲-۱۰-۱۲- افسردگی فصلی ۳۵
۲-۱۰-۱۳- افسردگی در دانشجویان ۳۵
۲-۱۱- ملاکهای تشخیص اضطراب DSMIV ۳۶
۲-۱۲- ملاکهای تشخیص دوره افسردگی عمده DSMIV ۴۰
۲-۱۳- درمان اضطراب ۴۱
۲-۱۳-۱- درمان دارویی اضطراب ۴۱
۲-۱۳-۲- روشهای خود میزانی کاهش اضطراب ۴۳
۲-۱۴- انواع درمانهای اختلالات افسردگی ۴۴
۲-۱۴-۱- درمان افسردگی پسیکوزی ۴۴
۲-۱۴-۲- درمان افسردگی نوروزی ۴۵
۲-۱۴-۳- درمان دارویی افسردگی بر اساس نظریه زیست شناسی ۴۶
۲-۱۴-۴- درمان افسردگی براساس نظریه روان پویائی ۴۶
۲-۱۴-۵- درمان افسردگی براساس نظریه یاد گیری ۴۷
۲-۱۵- انواع درمانهای افسردگی ۴۷
۲-۱۵-۱- شناخت درمانی ۴۷
۲-۱۵-۲- رفتار درمانی ۴۸
۲-۱۵-۳- درمان بین فردی (IPT) ۴۸
۲-۱۵-۴- روان درمانی تحلیل گرا ۴۸
۲-۱۵-۵- روان درمانی حمایتی ۴۸
۲-۱۵-۶- گروه درمانی ۴۹
۲-۱۵-۷- روان درمانی خانواده ۴۹
فصل سوم : روش تحقیق
۳-۱- روش تحقیق ۵۱
۳-۲-روش اجرای تحقیق ۵۱
۳-۳- جامعه آماری ۵۱
۳-۴- آزمودنیها ۵۱
۳-۵- نمونه وروش نمونه گیری ۵۲
۳-۶-جمع آوری داده ها ۵۲
۳-۷- ابزار تحقیق ۵۲
۳-۷-۱- مقیاس اضطراب کتل ۵۲
۳-۷-۲- خصوصیتهای آزمون افسردگی « بک » ۵۷
۳-۷-۲-۱- اعتبار وثبات آزمون افسردگی ۵۷
۳-۷-۲-۲- روش واجرای آزمون افسردگی ۵۷
۳-۷-۲-۳- پرسشنامه آزمون افسردگی ۵۸
۳-۷-۲-۴- مزایا ی آزمون افسردگی ۵۹
۳-۷-۲-۵- نمره گذاری آزمون افسردگی ۵۹
۳-۷-۲-۶- جدول تخمین میزان افسردگی ۵۹
۳-۷-۲-۶-۱- روش نمره گذاری ۶۰
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه ۶۲
۴-۲- بررسی فرضیات تحقیق ۶۸
۴-۲-۱- فرضیه اول ۶۸
۴-۲-۲- فرضیه دوم ۷۰
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
۵-۱- نتیجه گیری ۷۵
۵-۲- پیشنهادات ۷۶
۵-۳- محدودیت ها ۷۷
منابع: ۷۸
پیوست ها
مقیاس اضطراب کتل ۸۱
آزمون افسردگی بک ۸۶
چکیده لاتین ۹۳