پایان نامه بررسی مقایسه خود کار آمدی و دلبستگی شغلی معلمان ابتدایی و دبیران دبیرستان در سطح شهرستان

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه: ۱
فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱-بیان مسئله ۴
۲-۱-سئوالات تحقیق ۷
۳-۱-ضرورت انجام تحقیق ۷
۴-۱-اهداف تحقیق ۸
۵-۱-فرضیات تحقیق ۹
۶-۱-تعریف متغیرها ۹
۶-۱-۱-تعریف نظری خودکارآمدی ۹
۶-۲-۱-تعریف عملیاتی خودکارآمدی ۹
۶-۳-۱-تعریف نظری دلبستگی شغلی ۱۰
۶-۴-۱-تعریف عملیاتی دلبستگی شغلی ۱۰
فصل دوم:ادبیات نظری وپیشینه تحقیق
۱-۲-مقدمه ۱۲
۲-۲-نظریات تحقیق ۱۳
۲-۱-۲-نظریه برابری ۱۳
۳-۲-تاثیر دلبستگی شغلی و خود کار آمدی بر سازمان ۱۷
۴-۲-اثرات خودکارآمدی بر ایجاد شرایط دلبستگی شغلی ۱۸
۵-۲-بررسی ابعاد خودکار آمدی بر سطح دلبستگی شغلی ۱۹
۶-۲-راهبردهای ایجاد و تغییر نظام باور خودکارآمدی جهت افزایش دلبستگی شغلی ۲۳
۷-۲-باورهای خودکارآمدی ۲۸
۸-۲-پیشینه تحقیق ۳۰
۸-۱-۲-تحقیقات صورت گرفته در خارج ۳۱
فصل سوم:روش پژوهش
۱-۳-مقدمه ۳۴
۲-۳-جامعه و نمونه آماری ۳۴
۳-۳-نمونه وروش نمونه گیری ۳۴
۴-۳-طرح پژوهش ۳۵
۵-۳-ابزار اندازه گیری پژوهش ۳۵
۶-۳-روش های آماری ۳۵
۷-۳-ابزار پژوهش ۳۵
۷-۱-۳-پرسش نامه دلبستگی شغلی ۳۵
۷-۲-۳-پرسش نامه خودکارآمدی ۳۶
۷-۳-۳-شیوه اجرا ۳۶
فصل چهار:نتایج
۱-۴-یافتههای پژوهش ۳۸
۲-۴-یافته های توصیفی ۳۸
۴-۴-یافته های استنباطی ۳۹
۴-۱-۴-فرضیه اول ۳۹
۴-۲-۴-فرضیه دوم ۳۹
۴-۳-۴-فرضیه سوم ۴۰
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری
۱-۵-مقدمه ۴۲
۲-۵-یافته ها: ۴۲
۳-۵-بحث و نتیجه گیری ۴۳
۴-۵-پیشنهادها ۴۶
۵-۵-محدودیت ها ۴۷
منابع: ۴۸
پیوست ها
پرسشنامه ۵۰