پایان نامه بررسی مشاغل خانگی در دانشگاه پیام نور ایلام با نگاه به دانشجویان پسر

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳
۲-۱- ضرورت انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………۴
۳-۱- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………۵
۴-۱- فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………….۵
۵-۱- تعاریف مفهومی و کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………….۶
۱-۱-۵- شغل چیست؟…………………………………………………………………………………………………………………………………….۶
۲-۱-۵- روش هایی برای انتخاب رشته………………………………………………………………………………………………………… ۹
۳-۱-۵- ملاک های انتخاب رشته تحصیلی…………………………………………………………………………………………………۱۱
۴-۱-۵- انتخاب رشته، بایدها و نبایدها………………………………………………………………………………………………………..۱۴
فصل دوم:پیشینه و ادبیات تحقیق
۱-۲- مشاغل خانگی……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷
۲-۲- نحوه فعالیت در مشاغل خانگی چگونه است؟…………………………………………………………………………………….۱۸
۳-۲- شیوه نظارت بر مشاغل خانگی……………………………………………………………………………………………………………۱۹
۱-۳-۲- ساماندهی فعالیت مشاغل خانگی در قالب (تعاونی¬های تأمین نیاز مشاغل) ………………………………..۲۰
۴-۲- زمینه¬های کسب و کار در مشاغل خانگی………………………………………………………………………………………….۲۱
۵-۲- فوائد و مزایای مشاغل خانگی……………………………………………………………………………………………………………..۲۲
۱-۵-۲ محدودیتها و اشکالات موجود در مشاغل خانگی……………………………………………………………………………..۲۲
فصل سوم:روش تحقیق
۱-۳- تجارت الکترونیک………………………………………………………………………………………………………………………………۲۴
۲-۳- تجارت الکترونیکی به عنوان فروش مستقیم در شبکه……………………………………………………………………….۲۹
۳-۳- تجارت الکترونیکی به عنوان یک بازار ……………………………………………………………………………………………….۳۰
۴-۳- فضای بازار الکترونیکی چیست؟………………………………………………………………………………………………………….۳۰
۱-۴-۳- انواع تکنولوژی تجارت الکترونیکی ………………………………………………………………………………………………..۳۰
۵-۳- فروشگاه اینترنتی چیست ؟…………………………………………………………………………………………………………………۳۱
۱-۵-۳- مزایای و ویژگیهای فروشگاه اینترنتی…………………………………………………………………………………………….۳۱
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
۱-۴- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۴
۴-۱-۴- اصطلاحات وعبارات کلیدی تحقیق ………………………………………………………………………………………………۳۵
۲-۴- سؤالات اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..۳۶
۱-۲-۴- سؤال اصلی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………..۳۷
۲-۲-۴- سؤالات فرعی ………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۷
۳-۲-۴- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۷
۴-۲-۴- روش گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………….۳۷
۵-۲-۴- جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۸
۶-۲-۴- قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۸
۷-۲-۴- قلمرو موضوعی………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۸
۸-۲-۴- قلمرو مکانی ………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۸
۹-۲-۴- قلمرو زمانی ………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۸
۱۰-۲-۴- موانع و محدودیت های احتمالی……………………………………………………………………………………………….۳۸
۳-۴- پیشینه و ادبیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………۳۹
۱-۳-۴- تحقیقات انجام شده ……………………………………………………………………………………………………………………….۴۰
۲-۳-۴- مجلس هم نگران است……………………………………………………………………………………………………………………۴۱
۳-۳-۴- ابهام در آینده شغلی……………………………………………………………………………………………………………………….۴۱
۴-۳-۴- دانشگاه توده‌ای نه دانشگاه نخبگان………………………………………………………………………………………………..۴۲
۵-۳-۴- استاد بی‌انگیزه………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۲
۴-۴- علل درونی، علل بیرونی………………………………………………………………………………………………………………………۴۳
۱-۴-۴- عوامل درونی……………………………………………………………………………………………………………………………………۴۶
۲-۴-۴- عوامل بیرونی …………………………………………………………………………………………………………………………………۵۲
۳-۴-۴- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۷
۴-۴-۴- تجربه زندگی روزمره دختران دانشجو: مسائل و چشم اندازها……………………………………………………….۵۹
۵-۴- متدلوژی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………۶۴
۱-۵-۴- جامعه آماری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….۶۵
۲-۵-۴- نحوه انتخاب نمونه ها……………………………………………………………………………………………………………………..۶۶
۳-۵-۴- روش گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………….۶۶
۴-۵-۴- بررسی روایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………….۶۷
۵-۵-۴- بررسی پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………۶۷
۶-۵-۴- فرم پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۷
۶-۴- تجزیه وتحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………….۶۸
۱-۶-۴- تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………………۶۹
۲-۶-۴- طبقه بندی اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………….۷۰
۳-۶-۴- خلاصه،نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………………….۷۲
۴-۶-۴- نتایج تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۳
۵-۶-۴- خلاصه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………۷۳
۶-۶-۴- پیشنهاداتی با تحقیقات آینده…………………………………………………………………………………………………………۷۴
۷-۶-۴- موانع و محدودیت ها …………………………………………………………………………………………………………………….۷۴
۷-۴- نگرش در جامعه …………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۶
۱-۷-۴- گفت‌وگو با مدرس دانشگاه…………………………………………………………………………………………………………..۷۶
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری
نتایج تحقیق در دانشجویان………………………………………………………………………………………………………………………….۸۱
۲-۵- نمونه فرم که به دانشجویان تحویل داده شد………………………………………………………………………………………۸۱
۳-۵- نتایج ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۲
منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۳