پایان نامه بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان شعب بانک کشاورزی

چکیده
هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان شعب بانک کشاورزی استان ایلام بود . این مطالعه¬ی در پی پاسخ به این سوال بود که عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان بانک کشاورزی استان ایلام کدامند ؟ این تحقیق از جنبه گرد آوری داده ها ، توصیفی از نوع پیمایشی است و از نظر هدف پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی می باشد جامعه‌آماری شامل سپرده گذاران بانک کشاورزی استان ایلام است که بر اساس آمار تقریبا ۷۸۴۰۲۹ شماره حساب در سال ۱۳۹۱ دارند . برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری چند مرحله ای و سهمیه ای استفاده شده است و تعداد ۳۸۶ نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند . ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه استاندارد عوامل رضایتمندی مشتریان بود . ……….