پایان نامه بررسی عوامل موثر بر تعهد سازمانی در بین کارکنان بانک صادرات شهرستان جهرم

چکیده
هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل موثر بر تعهد سازمانی می باشد. و روش پژوهش با توجه به ماهیت تحقیق، توصیفی بوده است .نمونه آماری شامل ۳۴ نفر از کارمندان بانک صادرات که از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شده انتخاب گردیده اند.ابزارگردآوری اطلاعات پرسشنامه تعهد سازمانی بود و روش تجزیه و تحلیل داده ها با کمک نرم افزار SPSS بصورت توصیفی انجام شده است و نتایج تحقیق نشان می دهد که تعهد سازمانی با سن رابطه معنی دار و در ارتباط تعهد سازمانی با جنسیت و تحصیلات رابطه معنی دار وجود ندارد .

واژگان کلیدی: توانمندسازی ، سن ، تحصیلات ، جنسیت