پایان نامه بررسی عوامل موثر بر بهبود کیفیت محصولات مطالعه موردی شرکت های شهرک صنعتی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه ۳
۱-۲- بیان مسئله ۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۶
۱-۴- اهداف تحقیق ۷
۱-۴-۱- هدف کلی تحقیق ۷
۱-۴-۲- اهداف جزیی ۷
۱-۵- فرضیات تحقیق ۷
۱-۶- چارچوب نظری تحقیق ۷
۱-۷- شرح واژه ها و اصطلا حات به کار رفته در تحقیق ۸
۱-۸- تعریف عملیاتی متغیرها ۹
۱-۹- قلمرو پژوهش ۹
فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق
۲-۱- مقدمه ۱۱
۲-۲-کیفیت چیست؟ ۱۲
۲-۲-۱- در مورد کیفیت دو نظر اصلی وجود دارد ۱۳
۲-۳-کیفیت واقعی؟ ۱۴
۲-۴-کنترل طراحی ۱۵
۲-۵- روش‌های اجرای طراحی ۱۶
۲-۵-۱- ورودی‌های طراحی ۱۷
۲-۵-۲- یک فرآیند اثربخش در طراحی دارای چه ویژگی هایی است؟ ۱۸
۲-۶- عوامل مؤثر در طراحی محصول؟ ۱۸
۲-۶-۱- فازها و گام‌های فرآیند طراحی عبارتند از ۱۸
۲-۶-۲- مراحل فرایند طراحی ۱۹
۲-۷- طراحی به روش سنتی ۲۱
۲-۸- کنترل فرآیند ۲۳
۲-۹- هفت ابزار کنترل ۲۵
۲-۱۰-آیا بارزسی در فرآیند تولید میتواند ضامن کیفیت باشد ۲۸
۲-۱۰-۱- دستکاری سیستم ۲۸
۲-۱۰-۲-کنترل فرآیند بهبود آن ۲۹
۲-۱۱- سناریوی تعامل بین دو چرخه SPCA و PDCA ۳۰
۲-۱۲- مشارکت ۳۰
۲-۱۳- خلاقیت و مشارکت سازمانی و کیفیت ۳۶
۲-۱۳-۱- چگونه خلاقیت بر کیفیت و بهبود آن اثر میگذارد؟ ۳۷
۲-۱۴- مزایای مشارکت ۳۹
۲-۱۴-۱-کار گروهی ۳۹
۲-۱۵-آموزش چیست؟ ۴۷
۲-۱۶- تعریف آموزش ۴۹
۲-۱۷- مدل‌های گوناگون از مراحل و فرآیندهای آموزش ۵۲
۲-۱۷-۱- مدل‌های ساده و خطی ۵۲
۲-۱۷-۲- مدلT.D.L.B ۵۳
۲-۱۸- مدل پارکر ۵۵
۲-۱۹- برخی استانداردهای QS- 9000 درباره آموزش ۵۶
۲-۲۰- هفت موضوع آموزش در سطح جهانی ۵۷
۲-۲۱- پیشینه پژوهش ۵۹
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱-مقدمه ۶۳
۳-۲- روش تحقیق ۶۴
۳-۳- جامعه آماری ۶۴
۳-۴- نمونه آماری ۶۴
۳-۵- شیوه نمونه گیری ۶۴
۳-۶- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات ۶۴
۳-۷- روایی ابزار گرداوری داده ها ۶۵
۳-۸- پایایی پرسشنامه ۶۵
۳-۹- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۶۵
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴-۱- مقدمه ۶۷
۴-۲- بخش اول:آمار توصیفی ۶۷
۴-۲-۱- بخش اطلاعات فردی ۶۷
۴-۲-۱- بخش سوالات ۷۲
۴-۳- تجزیه و تحلیل داده ها ۸۶
۴-۴- یافته های تحقیق ۸۷
۴-۴-۱- آزمون کلموگروف_اسمیرنف(KS) ۸۷
۴-۴-۲- نتایج آزمون همبستگی فرضیات ۸۸
۴-۴-۲-۱- فرضیه اول ۸۸
۴-۴-۲-۲- فرضیه دوم ۸۹
۴-۴-۲-۳- فرضیه سوم ۹۰
۴-۴-۲-۴- فرضیه چهارم ۹۱
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه ۹۴
۵-۲- نتایج تحقیق ۹۴
۵-۲- پیشنهادات ۹۵
۵-۲-۱- پیشنهادات محقق ۹۵
۵-۲-۲- پیشنهادات به محققین آینده ۹۶
۵-۳- محدودیت‌ها ۹۷
منابع فارسی ۹۸
منابع لاتین ۱۰۱
پیوست ها
پرسشنامه ۱۰۳