پایان نامه بررسی عوامل موثر بر بهبود کیفیت محصولات مطالعه موردی

چکیده:
این پژوهش درباره بررسی عومل موثربر بهبود کیفیت محصولات در مورد شرکتهای شهرک صنعتی شهر ایلام در بهار ۹۱ انجام پذیرفت در این پژوهش هر چهارفرضیه پژوهش که عبارت بودند از بررسی رابطه میان آموزش و بهبود کیفیت،بررسی رابطه مشارکت و بهبود کیفیت ،بررسی رابطه طراحی و بهبود کیفیت،بررسی رابطه روش تولید و بهبود کیفیت مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتند
متغیر های تحقیق (آموزش ،مشارکت،روش تولید،طراحی،بهبود کیفیت محصولات)توسط پرسشنامه استاندارد باطیف لیکرت که میان ۲۲نمونه جامعه آماری که با استفاده از فرمول کوکران بدست امد، مورد سنجش قرار گرفت همچنین قابل ذکر است پایایی پژوهش توسط فرمول کرونباخ ۷/. بدست آمده است و سپس با تجزیه و تحلیل داده ها توسط برنامه spss هرچهار فرضیه تایید شدند یعنی مشخص شد که میان آموزش وبهبود کیفیت رابطه معنا دار وجو د دارد، میان مشارکت و بهبود کیفیت رابطه معنا دار وجود دارد ،میان طراحی و بهبود کیفیت رابطه معنا وجود دارد،میان روش تولید و بهبود کیفیت رابطه معنادار وجود دارد.

واژگان کلیدی:
بهبود کیفیت،شرکت های شهرک صنعتی،شهرستان ایلام