پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر در ایجاد خشونت علیه زنان در شهر …

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول کلیات پژوهش ۱
مقدمه ۱
۱-۱-بیان مسئله ۲
۲-۱-اهمیت و ضرورت پژوهش ۴
۳-۱- اهداف تحقیق: ۶
۴-۱- سؤالات تحقیق: ۶
فصل دوم پیشینه پژوهش ۷
۱-۲ پیشینه داخلی ۸
۲-۲ پیشینه خارجی ۱۲
فصل سوم مبانی نظری ۱۴
۱-۳ نظریه فمنیستی ۱۵
۲-۳ نظریه ی یادگیری اجتماعی: ۱۵
۳-۳نظریه ی سیستمی: ۱۵
۴-۳ نظریه ی نظارت اجتماعی: ۱۵
۵-۳ نظریه ی کارکرد گرایی و منابع قدرت: ۱۶
۶-۳نظریه ی ساختار اجتماعی( تنش – تضاد ) : ۱۶
۷-۳-مدل تجربی پژوهش ۱۷
۸-۳- فرضیات پژوهش : ۱۸
فصل چهارم چهار چوب روش شناختی ۱۹
۱-۴- روش تحقیق:. ۲۰
۲-۴- ابزار گرد آوری داده ها: ۲۰
۳-۴-روایی (اعتبار): ۲۰
۴-۴- جامعه آماری ۲۲
۵-۴- حجم نمونه آماری ۲۲
۶-۴-روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه: ۲۳
۷-۴-روایی : ۲۱
۸-۴- پایایی (اعتماد): ۲۱
۹-۴-تعریف مفاهیم و متغیرها ۲۲
۱-۹-۴-تعریف خشونت ۲۲
۲-۹-۴- انواع خشونت ۲۲
۱۰-۴-تعریف خشونت خانوادگی ۲۲
۱۱-۴- تعریف خشونت علیه زنان: ۲۳
فصل پنجم تجزیه و تحلیل داده ها ۲۴
۱-۵- مقدمه ۲۵
۲-۵ – توصیف جامعه شناختی گروه نمونه ۲۵
۳-۵- بررسی فرضیات پژوهش : ۲۶
فصل ششم بحث و نتیجه گیری ۴۱
۱-۶- بحث و نتیجه گیری : ۴۲
۲-۶- پیشنهادات : ۴۳
۳-۶- محدودیتها: ۴۳
منابع : ۴۴
پیوست ها ۴۶

جدول شماره ۲-۵ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن ازدواج…………………………………………………………۲۶
جدول شماره ۳-۵ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات…………………………………………………………… ۲۶
جدول شماره ۴-۵ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شغل…………………………………………………………………….۲۷
جدول شماره ۵-۵ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نسبت فامیلی………………………………………………………۲۸
نمودار شماره ۳-۵ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نسبت فامیلی……………………………………………………..۲۹
جدول شماره ۶-۵ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه آشنایی…………………………………………………….. ۲۹
جدول شماره ۷-۵ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن ازدواج همسر……………………………………………… ۲۹
جدول شماره ۸-۵ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سواد همسر……………………………………………………….. ۳۰
نمودار شماره ۳-۵ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سواد همسر………………………………………………………. ۳۰
جدول شماره ۹-۵ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شغل همسر……………………………………………………….. ۳۱
نمودار شماره ۴-۵ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شغل همسر………………………………………………………. ۳۱
جدول شماره ۱۰-۵ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تعداد فرزندان………………………………………………….. ۳۲
جدول شماره ۱۱-۵ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب درآمد………………………………………………………………. ۳۲
جدول شماره ۱۲-۵ آیا تا کنون در جمع توسط همسرتان مورد تحقیر و تمسخر قرار گرفته اید ؟…… ۳۲
جدول شماره ۱۳-۵ چقدر بدون دلیل مورد سرزنش همسرتان قرار می گیرید…………………………………….. ۳۳
جدول شماره ۱۴-۵ آیا تا کنون مورد خشونت فیزیکی توسط شوهر قرار گرفته اید…………………………….. ۳۳
جدول شماره ۱۵-۵ آیا همسرتان هر وقت عصبانی می شود شما را تهدید به طلاق می کند……………… ۳۳
جدول شماره ۱۶-۵ آیا تا کنون پیش فرزندان با همسرتان درگیری لفظی داشته اید………………………….. ۳۴
جدول شماره ۱۷-۵ به نظر شما آشنایی قبلی چقدر در کاهش اختلافات همسران مؤثر است…………….. ۳۴
جدول شماره ۱۸-۵ اختلاف سنی زیاد چقدر در کاهش خشونت بین همسران تاثیر دارد…………………… ۳۴
جدول شماره ۱۹-۵ درآمد زن چقدر در کاهش خشونت توسط همسر تاثیر دارد………………………………… ۳۵
جدول شماره ۲۰-۵ اطرافیان همسر چقدر در تشویق او به خشونت در خانواده تاثیر دارند…………………. ۳۵
جدول شماره ۲۱-۵ آگاهی نسبت به حقوق متقابل ………………………………………………………………………………..۳۵
جدول شماره ۲۲-۵ فرهنگ مرد سالاری تا چه حد در افزایش خشونت علیه زنان تاثیر دارد………………۳۶
جدول شماره ۲۳-۵ حضور فرزند در خانواده چقدر در کاهش خشونت مؤثر است……………………………….. ۳۶
جدول شماره ۲۴-۵ ازدواج فامیلی چقدر در کاهش خشونت تاثیر دارد………………………………………………… ۳۷
جدول شماره ۲۵-۵ الگوهای نامناسب در زندگی چقدر در خشونت تاثیر دارد……………………………………. ۳۷
جدول شماره ۲۶-۵ وجود قوانین حمایتی زنان چقدر در کاهش حشونت مؤثر است…………………………… ۳۸
جدول شماره ۲۷-۵ آیا دختران در دوران نوجوانی خشونت را تجربه می کنند……………………………………. ۳۸
جدول شماره ۲۸-۵ خشونت در محیط اجتماعی علیه زنان چقدر است……………………………………………….. ۳۹
جدول شماره ۲۹-۵ عدم هماهنگی در تربیت فرزندان چقدر باعث خشونت در خانواده شده است…….. ۳۹
جدول شماره ۳۰-۵ عدم رعایت دستورات مرد در خانه چقدر در ایجاد خشونت مؤثر است……………. ۳۹
جدول شماره ۳۱-۵ رابطه بین سن همسر و میزان خشونت علیه زن در خانواده……………………………. ۴۰
جدول شماره ۳۲-۵ رابطه بین سواد همسرو میزان خشونت علیه زن در خانواده…………………………… ۴۰
جدول شماره ۳۳-۵ رابطه بین تعداد فرزندان و میزان خشونت علیه زن در خانواده………………………. ۴۰
جدول شماره ۳۴-۵ رابطه بین درآمد و میزان خشونت علیه زن در خانواده…. ……………………………… ۴۱