پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در ایجاد خشونت علیه زنان در شهر ایلام

۱- اهداف تحقیق:
۱-۳-۱- اهداف کلی:
بررسی عوامل اجتماعی خشونت علیه زنان متأهل شهر ایلام در سال ۱۳۸۹٫

۲-۳-۱-اهداف جزیی:
۱- بررسی ارتباط بین ویژگی های فردی و میزان پدیده خشونت علیه زنان در شهر ایلام .
۲-بررسی رابطه بین اعتقادات مذهبی، نوع شغل ، تعداد فرزندان و تحصیلات زوجین و میزان
خشونت علیه زنان .
۳- بررسی میزان خشونت علیه زنان در شهر ایلام.