پایان نامه بررسی عملکرد مدیران تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده در سال۱۳۹۰

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
مقدمه: ۳
فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱-تعریف موضوع تحقیق: ۶
۲-۱-اهمیت موضوع: ۷
۳-۱-اهداف تحقیق: ۹
۴-۱-فرضیات تحقیق: ۹
۵-۱-قلمرو تحقیق: ۱۰
فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق
۱-۲- سیر تحول مدیریت ۱۳
۲-۲-نظریه های کلاسیک مدیریت: ۱۴
۳-۲-نظریه مدیریت علمی: ۱۴
۴-۲- نظریه مدیریت اداری (اصول گرایان) ۱۴
۵-۲-نظریه بوروکراسی ۱۵
۷-۲-مکتب روابط انسانی ۱۵
۸-۲-تئوری مقداری مدیریت (علم مدیریت) ۱۵
۹-۲-نگرش سیستمی- مدیریت نظام گرا ۱۶
۱۰-۲-مدیریت اقتضایی ۱۶
۱۱-۲-تاثیر تئوری های مدیریت بر مدیریت آموزشی: ۱۶
۱۲-۲-تعاریف مدیریت و مدیریت آموزشی: ۱۸
۱۳-۲-ویژگی های منحصر به فرد مدیریت آموزشی ۱۹
۱۴-۲-مهارت های مورد نیاز مدیران: ۲۰
۱۵-۲-مهارت های لازم مدیریت در سطوح مختلف سازمانی ۲۰
۱۶-۲-عوامل موثر در موفقیت مدیران: ۲۲
۱۷-۲-ارزشیابی اثر بخشی و کارآمدی مدیران: ۲۳
۱۸-۲-عوامل موثر در اثر بخشی یک سازمان ۲۵
۱۹-۲-وظیفه های مدیران ۲۶
۲۰-۲-وظایف مدیریت در رده های مختلف سازمانی ۲۶
۲۱-۲-برنامه ریزی ۲۷
۲۲-۲-انواع برنامه ها ۲۷
۲۳-۲- سلسله مراتب برنامه ها ۲۷
۲۳-۱-۲- مراحل عمده برنامه ریزی ۲۷
۲۳-۲-۲-برنامه ریزی موثر ۲۸
۲۴-۲-سازماندهی ۲۹
۲۵-۲-تامین و بکارگیری نیروی انسانی ۳۰
۲۶-۲-نظارت و کنترل ۳۰
۲۷-۲-هدایت و رهبری ۳۱
۲۸-۲-انگیزش و رفتار ۳۲
۲۹-۲-سلسله مراتب نیاز ها ۳۲
۳۰-۲-نظریه انگیزش- بهداشت روانی ۳۳
۳۱-۲-تئوری y,x ۳۳
۳۲-۲-نظریه گروه های انسانی. ۳۴
۳۳-۲-مطالعات و نظریه هائی در مورد رهبری: ۳۴
۳۴-۲-روش صفات ممیزه رهبری: ۳۴
۳۵-۲-تحقیقات رهبری دانشگاه اوهایو: ۳۵
۳۶-۲-سیستم های مدیریتی لیکرت: ۳۵
۳۷-۲-رهبری اقتضایی (هرسی و بلانچارد) ۳۶
۳۸-۲-رهبری موفق و رهبری موثر: ۳۶
۳۹-۲-همگامی و رهبری ۳۷
۴۰-۲-فرآیند همگامی و رهبری: ۳۷
۴۱-۲-فرایند نفوذ از طریق همگانی رهبری ۳۷
۴۱-۱-۲-رهبری مبتنی بر عشق و محبت: ۳۷
۴۲-۲-مدیریت مشارکتی ۳۹
۴۳-۲-شرایط لازم برای اثر بخش بودن مشارکت ۳۹
۴۴-۲-مزایای مشارکت ۴۰
۴۵-۲-ایجاد تغییر و خلاقیت و نو آوری لازمه بقا و موفقیت سازمان ها ۴۱
۴۶-۲-برنامه ریزی و اجرای تغییر ۴۱
۴۷-۲-فرآیند ایجاد تغییر ۴۲
۴۸-۲-خلاقیت و نوآوری ۴۲
۴۹-۲-فرآیند خلاقیت ۴۳
۵۰-۲-ویژگی های افراد خلاق ۴۴
۵۱-۲- موانع خلاقیت ۴۴
۵۲-۲-استراتژی های نوآوری ۴۴
۵۳-۲-روابط انسانی ۴۵
۵۴-۲-روابط انسانی در مدرسه ۴۵
۵۵-۲-شاخص های روابط انسانی مطلوب در مدرسه ۴۷
۵۶-۲-عوامل موثر در ایجاد رضایت خاطر معلمان از کار خویش و محیط آموزشی ۴۷
فصل سوم:روش تحقیق
۱-۳-جامعه آماری و روش نمونه گیری ۵۱
۲-۳-ابزار جمع آوری اطلاعات ۵۱
۳-۳-نحوه جمع آوری اطلاعات ۵۲
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
۱-۴-مقدمه ۵۴
۲-۴-بررسی فرضیات پژوهش ۵۴
۲-۱-۴فرضیه اول: ۵۴
۲-۲-۴-فرضیه دوم: ۵۸
۲-۳-۴-فرضیه سوم: ۶۲
۲-۴-۴-فرضیه چهار: ۶۶
۲-۵-۴-فرضیه پنجم: ۷۰

فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات
۱-۵-خلاصه تحقیق و نتیجه گیری: ۷۶
۲-۵-نتایج دیگری که در ضمن تحقیق بدست آمده است ۷۷
۳-۵-پیشنهادات ۷۸
۴-۵-محدودیت ها: ۷۹
منابع فارسی ۸۰
منابع لاتین ۸۲
پیوست ها
پرسشنامه ۸۴
Abstract ۸۷