پایان نامه بررسی علل و عوامل عدم گرایش دانشجویان به امر تحقیق و پژوهش

فهرست مطالب
عنوان صفحه

مقدمه ۱
فصل اول:کلیات پژوهش
۱-۱-بیان مسئله ۳
۲-۱-اهمیت و ضرورت تحقیق ۴
۳-۱-هدف های کلی تحقیق ۶
۴-۱-فرضیه ها ۷
۵-۱-متغیرهای تحقیق ۹
۶-۱-تعاریف عملیاتی متغیر ها ۱۰
۷-۱-تحقیق و پژوهش علمی ۱۰
فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۱-۲-مقدمه ۱۲
۲-۲-پیشینه تحقیق ۱۵
۳-۲-عوامل موثر بر عدم گرایش دانشجویان به امر تحقیق : ۱۸
۴-۲-ضرورت پژوهش در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی ۱۸
۵-۲-فواید پژوهش در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی ۱۹
۶-۲-تنگناهای پژوهش در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی ۲۱
۷-۲-تحقیق و توسعه و تکنولوژی ۲۶
۸-۲- تحقیق و توسعه چیست ؟ ۲۷
۸-۱-۲-علوم و تکنولوژی دو محصول فعالیت های تحقیق و توسعه ۲۸
۸-۲-۲- تحقیق و توسعه پیش در آمد ی بر تولید علم ۲۸
۹-۲-جایگاه حقیقی پژوهش در ساختار حکومت (ایران) ۳۳
۱۰-۲-ارتباط تحقیق با رشد و توسعه فرهنگی، اجتماعی و غیره ۳۳
۱۱-۲-تحقیق و تحول‌های فناوری ۳۴
۱۲-۲-تحقیق عقلانیت و امور ارزشی ۳۵
۱۳-۲-بررسی و تحلیل زیرساختهای موجود (مشکل‌ها، تنگناها، ایفای وظایف نظام) ۳۶
۱۴-۲-وضعیت مطلوب (ایجاد و تقویت زیرساختهای مختلف ) ۳۹
۱۵-۲-ویژگیهای ساختاری مراکز علمی و پژوهشی در عصر ارتباطات و فناوری (قرن بیست و یکم) ۴۵
۱۶-۲-دیدگاهها و پیشنهادها وراهکارهای علمی (مهندسی مجدد مراکزعلمی و پژوهشی) ۴۹
فصل سوم:روش انجام تحقیق
۱-۳-مواد و روشها ۵۲
۲-۳-یافته های پژوهش ۵۳
۳-۳-جامعه آماری ۵۴
۴-۳-نمونه آماری و نحوه گزینش آن ۵۵
۵-۳-ابزار های جمع آوری اطلاعات ۵۸
۶-۳-روش های آماری برای تجزیه و تحلیل اطلاعات ۵۸
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
۱-۴-مقدمه ۶۰
۲-۴-یافته های پژوهش ۶۰
۳-۴-تجزیه و تحلیل مربوط به فرضیه ها ۶۲
۳-۱-۴- فرضیه اول ۶۲
۳-۲-۴-فرضیه دوم ۶۶
۳-۳-۴-فرضیه سوم : ۶۹
۳-۴-۴-فرضیه چهارم ۷۱
۳-۵-۴-فرضیه پنجم ۷۶
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری
۱-۵-خلاصه و نتیجه گیری ۷۸
۲-۵-محدودیتهای تحقیق ۸۰
۳-۵-پیشنهادات ۸۱
ضمائم
منابع ۸۳
پیوست ها
پرسشنامه ۸۵

فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول شماره ۱ ۶۱
جدول شماره ۲ ۶۱
جدول شماره ۳ ۶۳
جدول شماره ۴ ۶۳
جدول شماره ۵ ۷۲
جدول شماره ۶ ۷۲

فهرست نمودار ها
عنوان صفحه

نمودار شماره ۱ – درصد پاسخگویی به سئوال ۱ پرسشنامه ۶۴
نمودار شماره ۲ – درصد پاسخگویی به سئوال ۲ پرسشنامه ۶۴
نمودار شماره ۳ – درصد پاسخگویی به سئوال ۳ پرسشنامه ۶۵
نمودار شماره ۴ – درصد پاسخگویی به سئوال ۴ پرسشنامه ۶۵
نمودار شماره ۵ – میزان رضایت دانشجویان از پاسخگویی اساتید دانشگاه ۶۸
نمودار شماره ۶ – میزان کارهای تحقیقی دانشجویان در طول دوره تحصیل ۶۸
نمودار شماره ۷ – میزان رضایت از امکانات تحقیقاتی دانشگاه ۷۰
نمودار شماره ۸ – وجود امکانات تحقیقاتی در گرایش به تحقیق ۷۰
نمودار شماره ۹ – سئوال ۱ ۷۳
نمودار شماره ۱۰ – سئوال ۲ ۷۳
نمودار شماره ۱۱ – سئوال ۳ ۷۴
نمودار شماره ۱۲ – سئوال ۴ ۷۴
نمودار ۱۳ – سئوال ۵ ۷۵