پایان نامه بررسی شیوع مواد مخدر در خانواده با برون گرایی روان پریشی و روان نژندی در بین جوانان در معرض آسیب

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸
بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹
اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………۱۰
هدف های کلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………۱۱
فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….۱۲
تعاریف متغیر ها………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲

فصل دوم – ادبیات تحقیق
– تاریخچه ………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵
– پیشینه …………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶
– عوامل و عوارض خانوادگی در اعتیاد………………………………………………………………………۱۸
– عوامل فردی موثر در گرایش به مواد مخدر………………………………………………………..۲۱
– مواد مخدر و ویژگی های شخصیتی …………………………………………………………………….۲۳
– عوارض روانی در مواد مخدر…………………………………………………………………………………….۲۷
– آسیب شناسی روانی اعتیاد……………………………………………………………………………………..۲۸
– نظریه های روانشناسی و پزشکی مواد مخدر…………………………………………………….۳۰
فصل سوم – روش انجام تحقیق
روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………۳۴
جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………..
حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………..
روش جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………
روش های آماری …………………………………………………………………………………………………………………

فصل چهارم – یافته ها و تجزیه تحلیل آنها
جدول فراوانی و توصیف و استنباط آنها…………………………………………………………………………….۳۷
تهلیل فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………………۶۰

فصل پنجم – نتیجه گیری
بحث و خلاصه ……………………………………………………………………………………………………………………..
پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………….
محدودیت ها ………………………………………………………………………………………………………………………….
جداول فی دو…………………………………………………………………………………………………………………………..
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۸