پایان نامه بررسی روایی و پایایی مقیاس بهزیستی افراد بزرگسال مبتلا به سرطان

50,000 ریال – خرید
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱

فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱٫ مقدمه ۳
۱-۲٫ بیان مسئله ۴
۱-۳٫ ضرورت و اهمیت مسئله ۶
۱-۴٫ اهداف پژوهش ۷
۱-۴-۱٫ هدف کلی ۷
۱-۴-۲٫ اهداف جزیی ۷
۱-۵٫ سوالات پژوهش ۸
۱-۶٫ تعاریف متغیرها ۸
۱-۶-۱٫ تعریف مفهومی متغیرها ۸
۱-۶-۱-۱٫ بهزیستی اجتماعی-اقتصادی ۸
۱-۶-۱-۲٫ کیفیت زندگی ۹
۱-۶-۲٫ تعریف عملیاتی متغیر ها ۹
۱-۶-۲-۱٫ بهزیستی اجتماعی- اقتصادی ۹
۱-۷-۲-۲٫ کیفیت زندگی ۹

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش
۲-۱٫ مقدمه ۱۱
۲-۲٫ سرطان ۱۱
۲-۲-۱٫ انواع تومور ۱۳
۲-۲-۱-۱٫ تومورهای خوش‌خیم ۱۳
۲-۲-۱-۲٫ تومورهای بدخیم ۱۳
۲-۲-۲٫ انتشار تومورها ۱۴
۲-۲-۳٫ متاستاز ۱۵
۲-۲-۴٫ سرطان و امید ۱۵
۲-۲-۵٫ سرطان و اضطراب ۱۷
۲-۲-۶٫ سرطان و سلامت معنوی ۱۸
۲- ۲-۷٫ سرطان و استرس ۱۸
۲-۲-۸ سرطان و حمایت اجتماعی ۱۹
۲-۲-۹٫ سرطان و ویژگی‌های شخصیتی ۲۰
۲-۲-۱۰٫ سرطان و وضعیت اجتماعی-اقتصادی ۲۱
۲-۲-۱۱٫ نظریه سرمایه اجتماعی جیمز کلمن ۲۲
۲-۲-۱۳٫ سرطان و کیفیت زندگی ۲۳
۲-۳٫ کیفیت زندگی ۲۴
۲-۳-۱٫ تعریف کیفیّت زندگی ۲۴
۲-۳-۲٫ نظریه کیفیت زندگی ۲۵
۲-۳-۳٫ ویژگی‌های اصلی در نظریۀ کیفیت زندگی ۲۶
۲-۳-۴٫ تعریف روانشناسی مثبت نگر براساس کیفیت زندگی ۲۹
۲-۳-۵٫ کیفیت زندگی و رضایت مندی از زندگی به عنوان بخشی از شادکامی ۲۹
۲-۳-۶٫ حیطه‌های شانزده‌گانه که زندگی کلّی فرد را تشکیل می‌دهد ۳۰
۲-۳- ۷٫ عناصر پنج گانه نظریه کیفیت زندگی ۳۲
۲-۳-۷-۱٫ عامل اول در مدل پنج گانه کیفیت زندگی: ویژگی‌های عینی و شرایط زندگی ۳۲
۲-۳-۷-۲٫ عامل دوّم در مدل پنج گانه کیفیت زندگی: نگرش ۳۳
۲-۳-۷- ۳٫ عامل سوم در مدل پنج گانه کیفیت زندگی: معیارهای خرسندی ۳۳
۲-۳-۷- ۴٫ عامل چهارم در مدل پنج گانه کیفیت زندگی: ارزیابی حیطه‌های رضایت مندی برحسب اهمیّت ۳۳
۲-۳-۷- ۵٫ عامل پنجم در مدل پنج گانه کیفیت زندگی: رضایت مندی کلّی ۳۴
۲-۳- ۸٫ عامل خطرساز و محافظت کننده در رضایت مندی از زندگی و کیفیت عالی زندگی ۳۴
۲-۳- ۹٫ تعریف کیفیّت زندگی بدون در نظر گرفتن علایم یا بیماری ۳۵
۲-۴٫ پیشینهی پژوهش ۳۶

فصل سوم: روش پژوهش
۳-۱٫ مقدمه ۳۹
۳-۲٫ طرح پژوهش ۳۹
۳-۳٫ جامعه آماری ۳۹
۳-۴٫ نمونه و روش نمونه گیری ۴۰
۳-۵٫ ابزار اندازه گیری ۴۰
۳-۶٫ شیوه اجرا ۴۲
۳-۷٫ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۴۲

فصل چهارم: کلیات پژوهش
۴-۱٫ مقدمه ۴۴
۴-۲٫ ویژگی‌های جمعیت شناختی ۴۴
۴-۲-۱٫ سن ۴۴
۴-۲-۲٫ جنسیت ۴۵
۴-۲-۳٫ تحصیلات ۴۵
۴-۲-۴٫ شغل ۴۶
۴-۳٫ یافته‌های توصیفی ۴۶
۴-۳-۱٫ سرمایه مادی ۴۶
۴-۳-۲٫ سرمایه اجتماعی ۴۷
۴-۳-۳٫ کیفیت زندگی ۴۸
۴-۴ . یافته‌های استنباطی ۴۹

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
۵-۱٫ مقدمه ۵۹
۵-۲٫ بحث و نتیجه گیری ۵۹
۵-۳٫ نتیجه گیری ۶۴
۵-۴٫ محدودیت ها ۶۴
۵-۵٫ پشنهادها ۶۵
۵-۵-۱٫ پیشنهادهای پژوهشی ۶۵
۵-۵-۲٫ پیشنهادهای کاربردی ۶۵
منابع و مآخذ ۶۶
پیوست ۷۱
چکیده انگلیسی ۷۳


فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه

جدول ۴-۱٫ فراوانی و درصد توزیع نمونه به تفکیک سن ۴۴
جدول ۴-۲٫ فراوانی و درصد توزیع نمونه به تفکیک جنسیت ۴۵
جدول ۴-۳٫ فراوانی و درصد توزیع نمونه به تفکیک تحصیلات ۴۵
جدول ۴-۴٫ فراوانی و درصد توزیع نمونه به تفکیک شغل ۴۶
جدول ۴-۵٫ شاخص‏های توصیفی نمرات سرمایه مادی در گروه‏ مورد پژوهش ۴۶
جدول ۴-۶٫ شاخص‏های توصیفی نمرات سرمایه اجتماعی در گروه‏ مورد پژوهش ۴۷
جدول ۴-۷٫ شاخص‏های توصیفی نمرات کیفیت زندگی گروه‏ مورد پژوهش ۴۸
جدول ۴-۸٫ ضرایب آلفای کرونباخ و بازآزمایی نمره کل و خرده مقیاس‌های بهزیستی اجتماعی-اقتصادی بزرگسالان ۴۹
جدول ۴-۹٫ خلاصه نتایج آزمون بررسی نرمال بودن توزیع داده ها ۵۰
جدول ۴-۱۰٫ ماتریس همبستگی نمرات مقیاس‌های سرمایه مادی و اجتماعی با کیفیت زندگی و مؤلفه‌های آن ۵۱
جدول ۴-۱۱٫ رتبه درصدی مربوط به نمرات سرمایه مادی ۵۱
جدول ۴-۱۲٫ رتبه درصدی مربوط به نمرات سرمایه اجتماعی ۵۲
جدول ۴-۱۳٫ نقطه برش مقیاس بهزیستی اجتماعی اقتصادی بزرگسالان ۵۳
جدول۴-۱۴: میانگین، انحراف معیار، همبستگی با نمره کل گویه‌ها و آلفا در صورت حذف عامل ها ۵۴
جدول ۴-۱۵٫ نتایج آزمون بارتلت و KMO ۵۵
جدول ۴-۱۶٫ نتایج مقادیر استخراج شده پس از چرخش برای عامل ها ۵۵
جدول ۴-۱۷٫ سوال‌ها و بارهای عاملی تشکیل دهنده مقیاس بهزیستی بزرگسالان را در چهار عامل بدست آمده بعد از چرخش ۵۶

فهرست نمودارها
عنوان صفحه

نمودار ۴-۱٫ نمودار اسکری، نمایش تصویری ۵۷

745total visits,1visits today