پایان نامه بررسی راهبردهای شناختی و فراشناختی با میزان موفقیت تحصیلی دانش آموزان دختر شهرستان


پژوهش حاضر به بررسی راهبردهای شناختی و فراشناختی با میزان موفقیت تحصیلی دانش آموزان دختر شهرستان مهران می پردازد.جامعه در این تحقیق عبارت است از ۱۲۳۲ نفراز دانش آموزان دختر شهرستان مهران نمونه این پژوهش را ۸۰ نفر از دانش آموزان دختر تشکیل می دهند. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بوده است ابزار مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از: پرسشنامه راهبردهای یادگیری روش تحقیق در این پژوهش حاضر از نوع همبستگی است.نتایج این پژوهش نشان می دهد که: ۱- بین میزان کاربرد راهبردهای فراشناختی و موفقیت تحصیلی رابطه مثبت معنی‌دار وجود دارد. ۲-بین میزان کاربرد راهبردهای شناختی و موفقیت تحصیلی رابطه مثبت معنی‌دار وجود درد. ۳- دانش‌آموزانی که از راهبردهای شناختی و فراشناختی بصورت توأم استفاده می‌کنند در مقایسه با سایر دانش‌آموزان موفقیت تحصیلی بیشتری دارند. ۴- بین دانش آموزان پایه های مختلف تحصیلی در استفاده از راهبرد های شناختی تفاوت …………