پایان نامه بررسی راهبردهای شناختی و فراشناختی با میزان موفقیت تحصیلی دانش آموزان دختر

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- بیان مسأله ۳
۱-۳- ضرورت و اهمیت پژوهش ۴
۱-۴- اهداف پژوهش ۶
۱-۴-۱- هدف کلی ۶
۱-۴-۲- اهدف جزئی پژوهش ۶
۱-۵- فرضیات تحقیق ۶
۱-۶- تعریف متغیرهای پژوهش ۷
۱-۶-۱- راهبردهای فراشناختی ۷
۱-۶-۲- راهبردهای شناختی ۷
۱-۶-۳- پیشرفت تحصیلی ۷
فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه ۱۰
۲-۲- تعریف راهبردهای یادگیری ۱۳
۲-۳- راهبردهای شناختی ۱۵
۲-۴- راهبرد‌های تکرار یا مرور: ۱۶
۲-۵- راهبرد بسط و گسترش معنایی ۲۱
۲-۶- راهبرد سازمان‌دهی ۲۲۸
۲-۷- راهبردهای فراشناختی ۳۳
۲-۸- دانش ویژه راهبرد ۴۱
۲-۹- دانش راهبرد اسنادی ۴۲
۲-۱۰- تفاوت‌های جنسی در استفاده از راهبرد ۴۲
۲-۱۱- راهبردهای یادگیری و رشد ۴۳
۲-۱۲- پیشینه عملی تحقیق ۴۵
۲-۱۳- پیشینه نظری تحقیق: ۴۶
۲-۱۳-۱- پژوهش‌های خارجی ۴۶
۲-۱۳-۲- پژوهش‌های داخلی ۴۹
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- مقدمه ۵۴
۳-۲- نوع و روش انجام پژوهش ۵۴
۳-۳- جامعه آماری ۵۶
۳-۴- حجم نمونه ۵۶
۳-۵- روش نمونه‌گیری ۵۶
۳-۶- ابزار اندازه‌گیری پژوهش ۵۶
۳-۶-۱- پایایی ۵۷
۳-۶-۲- روایی اعتبار ۵۷
۳-۷- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۵۸
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه ۶۰
۴-۲- بررسی فرضیات تحقیق ۷۲
۴-۲-۱- فرضیه اول ۷۲
۴-۲-۲- فرضیه دوم ۷۳
۴-۲-۳- فرضیه سوم ۷۴
۴-۲-۴- فرضیه چهارم ۷۵
۴-۲-۵- فرضیه پنجم ۷۶
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱- نتیجه گیری ۷۸
۵-۲- پیشنهادات ۸۱
۵-۳- محدودیت ها ۸۲
منابع فارسی ۸۳
منابع لاتین ۸۶
پیوست ها
پرسشنامه ۹۰