پایان نامه بررسی رابطۀ بین انواع سبک های دلبستگی و روانرنجوری در مردان متأهل دانشگاه نجف آباد

-۱ اهمیت و ضرورت پژوهش
امروزه در عرصه روانشناسی رشد شاهد گسترش اهمیت مفهوم دلبستگی و اثرات آن بر شخصیت و زندگی افراد هستیم. سبک های دلبستگی پیامدهای بسیار گسترده و نافذی در زندگی انسانها به دنبال دارند. دلبستگی ایمین به عنوان مناسب ترین سبک دلبستگی شناخته شده و در مداخلات بالینی مربوط به کودکان دارای سبک های دلبستگی ناایمن، سعی می شود سبک دلبستگی ایمن بازسازی و تقویت گردد. باید دید که فواید داشتن دلبستگی ایمنی بخش نسبت به دلبستگی ناایمن چیست؟ دلبستگی ایمنی بخش دارای اثرات کوتاه مدت و بلند مدت است. در کوتاه مدت فرایند دلبستگی به منظور نگهداشتن مجاورت بین نوزاد و مراقبت کننده اش،برای سلامتی، غذا و مراقبت عمومی اهمیت دارد.در رابطه ایمن نوزاد و والدین بر اساس تقویت مداوم به قابلیت لذت بردن متقابل دست می یابند. در حالی که در یک رابطه ناایمن، اجتناب مراقبت کنندگان از صمیمیت با نوزاد و جستجوی مراقبت توسط نوزاد در جایی دیگر یک چرخه تقویت منفی را بوجود می آورد.یک دلبستگی ایمن بخش یک پایه ایمن را برای کشف جهان و آشکار ساختن سهولت تحول شناختی اولیه را فراهم می سازد.برای مثال، هازن و دورت به این نتیجه رسیدند که کودکان کم سن دارای دلبستگی ایمنی بخش مستقلانه تر به اکتشاف محیط شان می پرداختند و همچنین نوآوری بیشتری را در روش هایشان برای حل مسئله نشان می دادند. اثرات بلند مدت دلبستگی ایمنی بخش در چندین حیطه مانند تحول هیجانی و روابط، والد بودن (رفتار والدینی)، تحول شخصیت، حرمت خود و تحول شناختی قابل مشاهده است (پاکدامن،۱۳۸۰).
تعیین رابطه سبک های دلبستگی و ابعاد مختلف شخصیت از جمله روانرنوری می تواند یافته ارزشمندی فراروی روانشناسی رشد و شخصیت بوده و فهم ما را در چگونگی اثرگذاری این دو پدیده روانشناختی بر یکدیگر را افزایش دهد.

۴-۱ اهداف پژوهش
هدف کلی: تعیین رابطه ی سبک های دلبستگی و بُعد روانرنجوری شخصیت