پایان نامه بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی کارکنان شرکت گاز

چکیده
هدف از تحقیق بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی کارکنان شرکت گاز استان ایلام در سال ۱۳۹۲ بود. جامعه آماری این تحقیق را کارکنان شرکت گاز ایلام بودند که تعدادآنها۲۲۰ نفرمی باشد، تشکیل می داد. ۱۴۰ نفر از کارکنان با روش تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده های لازم این پژوهش نیز با استفاده از پرسشنامه پرسشنامه کیفیت زندگی کاری (QWL)جمع آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون)استفاده شده است؛ به علاوه در این پژوهش سطح معنا داری ۰۵/۰ در نظر گرفته شده است. براساس فرضیه پژوهش تحلیل داده ها نشان داد که رابطه بین کیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی کارکنان شرکت گاز استان ایلام رابطه معناداری وجود دارد
واژگان کلیدی: کیفیت زندگی کاری، رضایت شغلی، کارکنان شرکت گاز