پایان نامه بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی سرسختی و تاب آوری با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش در سال ۱۳۹۱

فهرست
چکیده فارسی…………………………………….. ۶
فصل ۱:بیان مسأله
بیان مسأله………………………………………۹
اهداف…………………………………………. ۱۷
سوالات…………………………………………. ۱۸
فصل ۲: زمینه و پیشینه تحقیق
مبانی نظری…………………………………….. ۲۰
پیشینه پژوهش…………………………………… ۴۷

فصل ۳: طرح تحقیق
نوع مطالعه…………………………………….. ۵۰
جمعیت مورد مطالعه………………………………. ۵۰
مکان و زمان انجام مطالعه………………………… ۵۰
روش اجرای طرح………………………………….. ۵۱
روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………….. ۵۳
فصل ۴:یافته ها و نتایج
نتایج…………………………………………. ۵۷
فصل ۵:بحث و نتیجه گیری
بحث………………………………………….. ۶۲
نتیجه گیری کلی…………………………………. ۶۶
منابع………………………………………….۶۷
چکیده انگلیسی………………………………….. ۷۵
فهرست نمودارها و جداول:
نمودار ۱٫میانگین سنی افراد مورد مطالعه……………. ۵۷
نمودار ۲٫فراوانی افراد موفق و ناموفق……………… ۵۸
جدول ۱٫ شاخص های توصیفی متغیرهای تحقیق به تفکیک معدل…… ۵۹
جدول ۲٫ مقایسه دو گروه از نظر موفق و ناموفق در زمینه تاب آوری………………………………………….. ۶۰
جدول ۳٫ رگرسیون تاب آوری روی سرسختی در کل نمونه و گروههای موفق و ناموفق………………………………………. ۶۱