پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی

سوالهای پژوهش :
ساختار جامعه بر پایه سلامت عمومی جامعه استوار است .
در این پژوهش سوالهایی از این فبیل مطرح می شود .
آیا هوش هیجانی با مؤلفه بدنی سازی رابطه معناداری دارد .
آیا هوش هیجانی با مؤلفه اضطراب و بی خوابی رابطه معناداری دارد .
آیا هوش هیجان با مؤلفه بدکارکردی اجتماعی رابطه معنا داری دارد .

آیا هوش هیجانی با مؤلفه افسردگی و خیم رابطه معنا داری دارد .
آیا هوش هیجانی با سلامت روانی رابطه معنا داری دارد .

۱-۵ فرضیه های تحقیق :‌
با توجه به سؤالهایی که مطرح شد فرضیه های زیر تدوین شده است .
هوش هیجانی با سلامت روانی رابطه معناداری دارد .
هوش هیجانی با مؤلفه بدن سازی رابطه معناداری دارد .
هوش هیجانی با مؤلفه اضطراب و بی خوابی رابطه معنا دارای دارد .
هوش هیجانی با مؤلفه بدکاری اجتماعی رابطه معنا داری دارد .
هوش هیجانی با مؤلفه افسردگی و خیم رابطه معنا داری دارد .