پایان نامه بررسی رابطه عوامل انگیزشی – بهداشتی با رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی استان ایلام

اهداف تحقیق
۱-۴-۱- هدف کلی :
هدف اصلی از این تحقیق ، بررسی رابطه عوامل انگیزشی – بهداشتی با رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی استان ایلام می باشد.

۱-۴-۲– اهداف اختصاصی:
۱- بررسی رابطه عوامل انگیزشی با رضایت شغلی در معلمان تربیت بدنی .
۲- بررسی رابطه عوامل بهداشتی با رضایت شغلی در معلمان تربیت بدنی.
۳- بررسی رابطه عوامل انگیزشی – بهداشتی با ویژگیهای فردی در معلمان تربیت بدنی.
۴- بررسی تفاوت عوامل انگیزشی – بهداشتی معلمان زن و مرد تربیت بدنی .
۵- بررسی رابطه رضایت شغلی با ویژگیهای فردی در معلمان تربیت بدنی.