پایان نامه بررسی رابطه شیوه های مقابله و سلامت روان

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول :کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- بیان مسئله ۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت مسئله ۶
۱-۴- اهداف پژوهش: ۸
۱-۴-۱- اهداف اصلی ۸
۱-۴-۲- اهداف اختصاصی: ۸
۱-۵- فرضیات تحقیق: ۸
۱-۶- تعاریف متغییرها ۹
۱-۶-۱- تعاریف نظری متغییرها ۹
۱-۶-۲- تعاریف عملیاتی متغییرها ۱۰
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه ۱۲
۲-۲- سلامت روان از نظر سازمان بهداشت جهانی ۱۳
۲-۳- مفهوم سلامت روان در نظریه های روانکاوی ۱۴
۲-۳-۱- دیدگاه فروید (۱۸۵۶) در ارتباط با سلامت روان ۱۴
۲-۳-۲- مفهوم سلامت در نظریه روانی اجتماعی و زیستی آدلر (۱۸۷۰) ۱۵
۲-۳-۳- نظریه اریکسون (۱۹۶۳) در ارتباط با سلامت ۱۵
۲-۳-۴- نظریه کورت لوین)۱۸۹۰( در ارتباط با سلامت روان ۱۶
۲-۳-۵- نظریه کارل راجرز (۱۹۰۲) در ارتباط با سلامت روان ۱۶
۲-۴- انسان سالم از نظر ویکتور فرانکل ۲۰
۲-۴-۱- ملاکهای مهم از نظر فیشن ۲۱
۲-۵- افراد سالم از نظر روانی ۲۱
۲-۶- نظریه اسلام ۲۳
۲-۷- اهمیت بحث سلامت روان ۲۴
۲-۸- پیشینه نظری تحقیق ۲۶
۲-۸-۱- مفهوم سلامت روان ۲۶
۲-۹- تعاریف سلامت روان ۲۷
۲-۱۰- اصول بهداشت روان ۲۹
۲-۱۱- انجمن ملی بهداشت روانی (NIMH) ۳۱
۲-۱۲- تاریخچه سلامت و روان در جهان ۳۲
۲-۱۳- تاریخچه سلامت روان در ایران ۳۵
۲-۱۴- سلامت روان از دیدگاههای مختلف ۳۸
۲-۱۴-۱- از نظر آمار دانان ۳۸
۲-۱۴-۲- از نظر پزشکان ۳۸
۲-۱۴-۳- روانپزشکان ۳۹
۲-۱۴-۴- نظر روانکاران ۳۹
۲-۱۵- سلامت روانی از نظر مکاتب مختلف ۴۰
۲-۱۵-۱- مکتب زیست گرایی ۴۰
۲-۱۵-۲- مکتب رفتار گرایی ۴۰
۲-۱۵-۳- مکتب روانکاوی ۴۱
۲-۱۵-۴- مکتب انسانگرایی ۴۲
۲-۱۵-۵- مکتب بومی شناسی ۴۲
۲-۱۶- اصول سلامت روانی ۴۲
۲-۱۶-۱- اعتماد به نفس و احترام به شخصیت خود و دیگران ۴۳
۲-۱۶-۲- شناختن قدرت و شایستگی ها و محدودیت ها در خود و افراد دیگر ۴۳
۲-۱۶-۳- دانستن این حقیقت که رفتار انسان معلول عواملی است ۴۴
۲-۱۶-۴- آشنایی به اینکه رفتار هر فرد تابع تمامیت وجود اوست ۴۴
۵۲-۱۶-۵- شناسایی احتیاجات و محرکهای که سبب ایجاد رفتار و اعمال انسان می گردد: ۴۵
۲-۱۷- هدف ایجاد سلامت روان ۴۵
۲-۱۸- مکانیز روانی و نقش آن در سلامت روان ۴۷
۲-۱۸-۱- مکانیسم سرکوبی ۴۸
۲-۱۸-۲- مکانیسم برون فکنی ۴۸
۲-۱۸-۳- مکانیسم جابه جایی ۴۹
۲-۱۸-۴- مکانیسم بازگشت ۴۹
۲-۱۸-۵- مکانیسم واکنش سازی ۴۹
۲-۱۸-۶- مکانیسم تصعید ۵۰
۲-۱۸-۷- مکانیسم عذر تراشی(دلیل تراشی) ۵۰
۲-۱۸-۸- مکانیسم همانند سازی ۵۰
۲-۱۸-۹- مکانیسم جبران ۵۱
۲-۱۸-۱۰- مکانیسم انکار ۵۱
۲-۱۹- پیشینه تجربی تحقیق ۵۲
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱-روش تحقیق ۵۸
۳-۲-شیوه اجرای تحقیق ۵۸
۳-۳-جامعه آماریو حجم نمونه ۵۸
۳-۴-روش نمونه گیری ۵۸
۳-۵- روش جمع آوری داده ها ۵۹
۳-۶-ابزار گردآوری داده‌ها ۵۹
۳-۶-۱- پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ (GHQ) ۵۹
۳-۶-۲- پرسشنامه مهارتهای مقابله ای ۶۰
۳-۷-روایی و پایایی ابزارها ۶۰
۳-۸-روش‌های تجزیه و تحلیل داده‏ها ۶۰
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه ۶۲
۴-۲- بخش اول:آمار توصیفی ۶۲
۴-۳- بخش دوم:آمار استنباطی ۶۸
۴-۴- بررسی فرضیات پژوهش ۶۸
۴-۴-۱- فرضیه اول ۶۸
۴-۴-۲- فرضیه دوم ۷۰
۴-۴-۳- فرضیه سوم ۷۱
۴-۴-۴- فرضیه شماره چهارم ۷۲
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱- نتیجه گیری ۷۴
۵-۲- پیشنهادات ۷۶
۵-۳- محدودیتها ۷۷
پیوست ها
پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ) ۸۲
پرسشنامه شیو های مقابله ایی ۸۷