پایان نامه بررسی رابطه سازش‌یافتگی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی شهرستان ملکشاهی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده د
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- بیان مسأله ۴
۱-۳- ضرورت، اهمیت و اهداف پژوهش ۵
۱-۴- اهداف تحقیق ۷
۱-۴-۱- اهداف کلی ۷
۱-۴-۲- اهداف جزیی ۷
۱-۵- سؤالها و فرضیه‌ها ۷
۱-۶- متغیرها و تعریف عملیاتی آنها ۸
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱- مبانی نظری ۱۱
۲-۱-۱- نظریه‌های مربوط به تحول دوره کودکی ۱۱
۲-۱-۱-۱- نظریه پیاژه ۱۲
۲-۱-۱-۲- نظریه اریکسون ۱۴
۲-۲-پیشرفت تحصیلی و عوامل موثر بر آن ۱۵
۲-۲-۱- عوامل فردی ۱۸
۲-۲-۲- عوامل مدرسه‌ای ۱۹
۲-۲-۳- عوامل خانوادگی ۲۲
۲-۳- سازش‌یافتگی ۲۳
۲-۳-۱- معیار سازش‌یافتگی ۲۶
۲-۳-۲- عوامل سازش‌یافتگی ۳۰
۲-۳-۲-۱- رفتار خشونت آمیز و مخرب ۳۰
۲-۳-۲-۲- رفتار ضد اجتماعی ۳۱
۲-۳-۲-۳-رفتار طغیانی ۳۲
۲-۳-۲-۴- رفتارغیرقابل اعتماد ۳۲
۲-۳-۲-۵- کناره گیری ۳۳
۲-۳-۲-۶- رفتار قالبی(ثابت) و اطوار عجیب ۳۴
۲-۳-۲-۷- رفتارهای اجتماعی نا مناسب ۳۵
۲-۳-۲-۸- عادات صوتی ناپسند ۳۶
۲-۳-۲-۹- عادات ناپسند‌یا عجیب ۳۷
۲-۳-۲-۱۰- فزون کنشی ۳۸
۲-۳-۲-۱۱- آشفتگیهای روانی ۳۸
۲-۴- ارتباط سازش‌یافتگی با پیشرفت تحصیلی ۴۰
۲-۵- ‌یافته‌های پژوهشی ۴۲
۲-۵-۱- نتایج تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور ۴۲
۲-۵-۲- نتایج تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور ۴۶
۲-۵-۳- نقد موضع‌گیری تحقیقات به انجام رسیده ۴۷
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- انتخاب نمونه ۵۰
۳-۱-۱- جامعه مورد بررسی ۵۰
۳-۱-۲- روش نمونه گیری ۵۰
۳-۱-۳- نمونه منتخب ۵۰
۳-۲- لوازم و روش اجرایی پژوهش ۵۱
۳-۲-۱- ابزار سنجش سازش‌یا فتگی ۵۱
۳-۲-۲- ابزار سنجش پیشرفت تحصیلی ۵۲
۳-۲-۳- روایی پرسشنامه ۵۲
۳-۲-۴- اعتبار پرسشنامه ۵۲
۳-۳- طرح و تحقیق و روشهای آماری ۵۲
۳-۳-۱- طرح پژوهش ۵۲
۳-۳-۲- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۵۳
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- ارائه داده‌های کمی ۵۵
۴-۲- بررسی نتایج در چارچوب فرضیه‌ها ۵۷
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱- بحث و بررسی درباره‌یافته‌ها ۷۴
۵-۲- جمع بندی و نتیجه‌گیری ۸۳
۵-۳- کاربرد نتایج ۸۴
۵-۴- پیشنهادات ۸۶
۵-۵- محدودیتها ۸۷
منابع فارسی ۸۸
پیوست ها
پرسشنامه رفتار سازشی ۹۶