پایان نامه بررسی رابطه توزیع در امد و رشد اقتصادی

فهرست:
مقدمه ۴

فصل اول:
نگاهی کلی به توزیع درآمد در اسلام ………………………………………………………………۵
کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………………..۹
۱-۱ بیان مسئله ۱۰
۱-۲ اهداف تحقیق ۱۱
۱-۳ فرضیات تحقیق ۱۱
۱-۴ متدولوؤی تحقیق ۱۱
۱-۵ آمار واطلاعات ۱۱
۱-۶ بازه زمانی تحقیق ۱۱
۱-۷ تجزیه و تحلیل درآمد ۱۱
۱-۸ عوامل موثر بر درآمد ۱۲

فصل دوم:
ادبیات موضوعی ۱۸

فصل سوم:
معیارهای نا برابری ۳۱
۳-۱ منحنی لورنز ۳۲
۳-۲ ضریب جینی ۳۵
۳-۳ دامنه تغییرات ۳۹
۳-۴ انحراف نسبی میانگین ۳۰
۳-۵ واریانس درآمد ۴۰

فصل چهارم:
داده ها و روش شناسی
۴-۱ مقدمه ۴۵
۴-۲ منابع داده ها ۴۵
۴-۳ جامعه آماری ۴۵
۴-۴ روش تجزیه و تحلیل ۴۵

فصل پنجم
نتایج تحقیق ۴۶

فهرست جداول:
جدول(۱): تعیین رتبه VAR ۵۵
جدول(۲): تخمین مدل ۵۶
جدول(۳): آزمون تریس و حداکثر مقداریژه ۵۷
جدول(۴): تخمین رابطه هم انباشتگی جوهانسون ۵۸
جدول(۵): تخمین مدل ARDL ۵۹

جدول(۶): تخمین رابطه بلند مدت ARDL ۵۹