پایان نامه بررسی رابطه توزیع در آمد و رشد اقتصادی

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- بیان مسئله ۱۰
۱-۳- اهداف تحقیق ۱۱
۱-۳-۱- هدف اصلی تحقیق ۱۱
۱-۳-۲- هدف فرعی ۱۱
۱-۴- فرضیات تحقیق ۱۱
۱-۵- متدولوژی تحقیق ۱۲
۱-۶- آمار و اطلاعات ۱۲
۱-۷- بازه زمانی مورد تحقیق ۱۲
۱-۸- تجزیه وتحلیل درآمد ۱۲
۱-۹- عوامل موثربرتوزیع درآمد و رشد اقتصادی ۱۳
۱-۹-۱- پس انداز ۱۴
۱-۹-۲- توزیع درآمد و رشد اقتصادی از دیدگاه اقتصاد سیاسی ۱۶
۱-۹-۳- بازار مالی ناقص ۱۷
۱-۹-۴-آشفتگی اجتماعی یا آنومی ۱۸
فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق
۲-۱- پیشینه تحقیق ۲۲
۲-۲- اثر توزیع درآمد بر رشد اقتصادی ۲۵
۲-۳- توزیع در آمد ور شد اقتصادی ۲۷
۲-۴- ارتباط رشد اقتصادی و توزیع درآمد ۲۹
۲-۵- رشد اقتصادی و نابرابری درآمد ۳۱
۲-۶-اثر شاخص ها ی اقتصاد کلان بر توزیع درآمد ۳۲
۲-۷-رشد اقتصادی و نابرابری درآمد، آیا چاره ساز فقر است ۳۳
۲-۸- ارزیابی رابطه رشد اقتصادی و توزیع درآمد ۳۵
فصل سوم: معیارهای نا برابری
۳-۱- مقدمه ۳۷
۳-۲- منحنی لورنز ۳۷
۳-۳- ضریب جینی ۴۰
۳-۴- شاخص ها یا معیارهای دستوری ۴۴
۳-۴-۱- شاخص دالتون ۴۵
۳-۴-۲- شاخص اتکینسون ۴۵
۳-۴-۳- معیار اندازه کیری نابرابری تیل یا شاخص آنتروپی ۴۶
فصل چهارم: داده ها و روش شناسی
۴-۱- مقدمه ۴۹
۴-۲- منابع دادهها و بررسی صحت آنها ۴۹
۴-۳- جامعه آماری ۴۹
۴-۴- روش تجزیه و تحلیل ۴۹
۴-۴-۱- پایایی متغییرها ۵۰
۴-۴-۱-۱- آزمون ریشه‌واحد دیکی- فولر ۵۰
۴-۴-۲- روش همگرایی ۵۱
۴-۴-۳- متدولوژی ۵۲
۴-۴-۴- روش جوهانسون ۵۲
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱- نتیجه گیری ۵۵
منابع فارسی ۶۰
منابع لاتین ۶۱