پایان نامه بررسی رابطه تاب آوری و سلامت روان با آسیب پذیری در برابر سوء مصرف مواد در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر

چکیده
این پژوهش با رویکرد تحلیلی و نظری به بررسی رابطه تاب آوری و سلامت روان با آسیب پذیری در برابر مواد در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر ایلام می پردازد. به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر پژوهشگر، ابتدا بر پایه مطالعات کتابخانه ای به بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش در داخل و خارج اقدام گردید و سپس با استفاده از مطالعات میدانی به بررسی پاسخهای آزمودنیها پرداخته شد. این پژوهش از نقطه نظر هدف محقق میدانی، و از نظر نمونه گردآوری داده ها از روش همبستگی و استنباطی استفاده شده است. جامعه آماری شامل دانش آموزان مقطع متوسطه شهر ایلام که در سال ۹۰-۸۹ مشغول به تحصیل بودند و نمونه آماری تعداد ۴۰۰ نفر از جامعه مورد مطالعه است، با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه انتخاب شده-اند، روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و به صورت تصادفی انجام گرفته است، ابزار تحقیق شامل پرسشنامه تاب آوری، سلامت روان واستعداد اعتیاد ،پرسشنامه ها ازروایی و پایایی مطلوبی برخوردارند.داده های حاصل با استفاده ازروش آماری میانگین، انحراف معیار ، درصد تراکمی، ضریب همبستگی پیرسون، t مستقل، ضریب رگرسیون و بر اساس نتایج توصیفی و تحلیلی حاصل از اجرای نرم افزار spss فرضیات پژوهش پاسخ داده شد . نتایج نشان می دهد که بین آسیب پذیری در برابر مواد با تاب آوری، سلامت روان و مؤلفه های آن رابطه معنی داری وجود دارد. فرضیات دیگر نشان می دهد که بین تاب آوری و سلامت روان رابطه معنی داری وجود دارد، فرضیات دیگر مبتنی بر اینکه بین تاب آوری و سلامت روان به تفکیک جنسیت رابطه معنی داری وجود ندارد، فرضیه دیگر بین آسیب پذیری در برابر مواد به تفکیک جنسیت تفاوت معنی داری وجود دارد و فرضیه آخر تاب آوری و سلامت روان به عنوان متغیرهای تبیین کننده استعداد اعتیاد می باشد.
کلید واژه ها: تاب آوری، سلامت روان، آسیب پذیری در برابر مواد