پایان نامه بررسی رابطه بین هیجان خواهی و جنسیت در بین دانشجویان

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
فصل اول ۲
مقدمه ۳
بیان مسئله ۴
سوالهای تحقیق ۶
موضوع تحقیق ۶
فرضیه تحقیق ۶
اهمیت و ضرورت و هدف تحقیق ۶
تعریف اصطلاحات ۷
فصل دوم (ادبیات و پیشینه تحقیق) ۹
انگیزش ۱۰
تظاهرات انگیزش ۱۱
هیجان ۱۳
هیجان به مثابه الگوهای پاسخ ۱۴
ابزار و بازشناسی هیجانها ۱۶
ابزار هیجان در چهره پاسخهای فطری ۱۷
بازشناسی حالتهای هیجانی افراد بهنجار ۱۸
پسخورانه حاصل از هیجانهای برانگیخته ۱۹
بازشناسی حالتهای هیحان افرادی که دچار آسیب مغزی شده اند ۲۱
رابطه بین هیجان و انگیزش ۲۲
دیدگاهها و نظریه های هیجان ۲۳
۱-نظریه جیمز لانگه ۲۳
۲- دیدگاه شاخته: انگیختگی بی علت ۲۴
۳- دیدگاه ماندار: اهمیت هیجانی و قفسه ها ۲۵
۴- دیدگاه آرنولد: ارزیابی نخستین ۲۵
۵- دیدگاه لازاروس: ارزیابی نخستین ۲۶
۶- دیدگاه ونیر ۲۸
۷- فرضیه پسخورانه صورتی ۲۸
آزمایش فرضیه و پسخورانه صورتی ۳۰
۸- دیدگاه ایزارد: نظریه هیجانهای متمایز ۳۱
۹- دیدگاه دوسیستمی ۳۳
ویژگیهای افراد هیجان خواه ۳۷
فرایندهای شناختی و هیجان خواهی ۳۸
ترجیحات شغل و نگرشها ۳۹
تفاوتهای فیزیولوژیکی ۳۹
رشد نقشهای جنسیتی ۴۱
الگویابی جنسیتی ۴۲
رشد الگویابی جنسیتی ۴۳
گرفتن رفتار الگویابی جنسیتی ۴۴
الگویابی جنسیتی از کجا شروع می‎شود؟ ۴۵
فصل سوم ۴۶
جامعه مورد مطالعه و روش نمونه گیری و مدل آماری ۴۷
فصل چهارم ۴۹
محاسبات آماری و نتایج ۵۰
فصل پنجم ۵۱
خلاصه و نتیجه گیری ۵۲
محدودیت ها ۵۳
منابع ۵۴
پیوست(آزمون هیجان خواهی زاکرمن) ۵۶

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل ۱-۲ برداشت لازاروس از هیجان به صورت یک فرایند ۲۷
شکل ۲-۲ شکل ترکیب رویدادهای عصب شناختی در فرضیه پسخورانه صورت ۲۹
شکل ۴-۲ شکل دیدگاه دوسیستمی هیجان ۳۶

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول هیجان اصلی ایزارد (شکل ۳-۲) ۳۲
جدول محاسبات فصل چهارم ۵۰