پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و وسواس در بین دختران مقطع سوم دبیرستان شهرستان ابهر

فهرست
عنوان صفحه
فصل اول(کلیات تحقیق)
مقدمه ۲
بیان مسئله ۴
اهداف تحقیق ۵
فرضیه تحقیق ۷
تعاریف عملیاتی ۷
فصل دوم(پیشینه و ادبیات تحقیق)
هوش هیجانی را بشناسیم ۱۰
چگونه می توان در هوش هیجانی پیشرفت کرد؟ ۱۳
مؤلفه های هوش هیجانی ۱۶
سنجش برای هوش هیجانی ۱۹
هوش هیجانی EI ۲۰
اهمیت اندازه گیری هوش هیجانی ۲۴
تعریف و پیشینه هوش هیجانی ۲۵
پیشینه مطالعه هوش غیر شناختی ۲۷
هوش درون فردی ۳۰
مؤلفه های اصلی هیجانی و اجتماعی و عوامل تشکیل دهنده آنها ۳۲
مؤلفه ها ۳۳
عوامل ۳۴
فصل سوم(روش تحقیق)
جامعه مورد مطالعه، حجم نمونه، روش نمونه گیری ۳۹
ابزار اندازه گیری ۴۰
روش تحقیق ۴۱
عنوان صفحه

روش آماری مربوط به فرضیه ۴۲
فصل چهارم(یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها)
مقدمه فصل چهارم ۴۴
جدول نمرات خام آزمودنی ها از آزمون هوش هیجانی وضعف روانی ۴۵
بررسی رابطه بین وسواس و هوش هیجانی ۴۷
نمرات خام آزمودنی های از آزمون وسواس در گروه دختران و پسران ۴۸
مقایسه وسواس در بین دختران و پسران ۵۰
نمرات خام آزمودنی ها از آزمون هوش هیجانی در بین دختران و پسران ۵۱
مقایسه هوش هیجانی در بین دختران و پسران ۵۳
فصل پنجم(بحث و نتیجه گیری)
بحث و نتیجه گیری ۵۶
پیشنهادات ۵۹
محدودیت های تحقیق ۶۰
منابع و مآخذ ۶۱