پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سلامت روانی در بین دانشجویان

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ۱
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱-بیان مسئله ۴
۲-۱-اهمیت و ضرورت موضوع ۶
۳-۱-اهداف پژوهش ۷
۳-۱-۱-هدف کلی ۷
۳-۲-۱-اهداف جزئی ۷
۴-۱-سوالهای پژوهش ۷
۵-۱-فرضیه های تحقیق ۷
۶-۱-متغیر پژوهش و تعریف عملیاتی و اطلاعاتی ۸
۶-۱-۱-متغیر پیش بینی کننده ۸
۶-۲-۱-متغیر پیش بینی شونده : ۸
۶-۳-۱-هوش هیجانی ۸
۶-۴-۱-هیجان ۸
۶-۵-۱-سلامت روانی ۹
۶-۶-۱-علائم جسمانی ۹
۶-۷-۱-اضطراب و اختلال در خواب ۹
۶-۸-۱-اختلال در کنش اجتماعی ۱۰
۶-۹-۱-افسردگی شدید یا اساسی ۱۱
فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۱-۲-تاریخچه هوش هیجانی ۱۴
۲-۲- تعریف و پیشینه هوش هیجانی ۱۶
۳-۲- پیشینه مطالعه هوش غیر شناختی ۱۷
۴-۲- تعریف هوش و انواع آن از نظر گاردنر ۱۸
۵-۲- هوش هیجانی و مؤلفه های آن ۲۰
۶-۲- اساس فرهنگی هوش هیجانی ۲۶
۷-۲-تفاوت با هوش هیجانی ۲۷
۸-۲-زمینه های بحث هوش هیجانی ۲۸
۹-۲-کالبد شکافی یک تسخیر هیجانی ۲۸
۹-۱-۲-سیستم ارتباط عصبی ۳۰
۹-۲-۲-قراول هیجانی ۳۰
۹-۳-۲-متخصص حافظه هیجانی ۳۳
۹-۴-۲- هماهنگی فکر و هیجان ۳۴
۱۰-۲- مختصری درباره بهداشت روانی ۳۶
۱۱-۲- تعریف مفاهمی بهداشت روانی ۳۸
۱۲-۲- نظریه های مختلف سلامت روانی ۳۹
۱۲-۱-۲-نظریه فروید ۳۹
۱۲-۲-۲-نظریه موری ۴۰
۱۲-۳-۲-نظریه آدلر ۴۰
۱۳-۴-۲-نظریه فروم ۴۱
۱۳-۵-۲-نظریه مزلو ۴۱
۱۳-۶-۲-نظریه اسکینر ۴۱
۱۳-۷-۲-نظریه کارل یونگ ۴۲
۱۳-۸-۲-سلامت روان از نظر آلپورت ۴۲
۱۳-۹-۲-سلامت روان از نظری رل راجرز از یک فرم ۴۴
۱۳-۱۰-۲-انسان سالم از نظر ویکتور فرانکل ۴۵
۱۴-۲-افراد سالم از نظر روانی ۴۶
۱۴-۱-۲-نظریه اسلام ۴۸
۱۵-۲- اهمیت سلامت روان ۴۹
۱۶-۲-عوامل موثر بر سلامت روانی ۵۰
۱۶-۱-۲- عوامل زیستی ۵۰
۱۶-۲-۲- عوامل عاطفی و روانی ۵۱
۱۶-۳-۲- عوامل اجتماعی ۵۱
۱۷-۲-رابطه بین استرس، کنار آمدن و سلامتی ۵۱
۱۸-۲- پیامدهای استرس ۵۳
۱۸-۱-۲-اختلال هیجانی ۵۳
۱۸-۲-۲-اختلال شناختی ۵۴
۱۸-۳-۲-اختلال فیزیولوژیکی ۵۵
۱۹-۲- کنار آمدن ۵۶
۱۹-۱-۲-روشهای کنار آمدن مستقیم ۵۶
۱۹-۲-۲-کنار آمدن مواجهه ای ۵۷
۱۹-۳-۲-مسئله گشایی برنامه ریزی شده ۵۸
۱۹-۴-۲-حمایت اجتماعی ۵۸
۱۹-۵-۲-روشهای کنار آمدن دفاعی ۵۹
۱۹-۶-۲-مکانیزمهای دفاعی ۶۰
۱۹-۷-۲-کاهش دهندگان شیمیایی استرس ۶۱
۱۹-۸-۲-پسخوراند زیستی ۶۱
۱۹-۹-۲-ورزش ۶۲
۲۰-۲- عوامل مؤثر بر بهداشت روانی ۶۳
۲۰-۱-۲-عوامل فردی ۶۳
۲۰-۱-۱-۲-تأمین نیازهای جسمانی ۶۳
۲۰-۲-۲-۲-تأمین نیازهای روانی ۶۳
۲۰-۲-۳-۲-احساس ایمنی ۶۳
۲۰-۲-۴-۲-احساس ارزشمندی ۶۳
۲۰-۲-۵-۲-میل به موقعیت ۶۴
۲۰-۲-۶-۲-واقع بینی ۶۴
۲۰-۲-۷-۲-یادگیری گذشته ۶۴
۲۰-۲-۸-۲-عوامل اجتماعی ۶۴
۲۰-۲-۹-۲-اصلاح و سبک روش زندگی ۶۵
۲۱-۲-نقش مذهب و فلسفه زندگی در بهداشت روانی ۶۵
۲۱-۱-۲-انسان سالم : ۶۷
۲۲-۲-پیشینه تجربی ۶۸
فصل سوم:روش تحقیق
۱-۳- روش تحقیق ۷۲
۲-۳- جامعه مورد بررسی ۷۲
۳-۳- نمونه منتخب ۷۲
۴-۳- روش نمونه گیری ۷۲
۵-۳- ابزار و روش اجرای پژوهش ۷۲
۶-۳-آزمون هوش هیجانی (سیبر یا شرینگ) ۷۳
۷-۳-روش اجرای آزمون ۷۳
۸-۳- روش نمره گذاری ۷۴
۹-۳-پرسشنامه سلامت روانی( ) ۷۵
۱۰-۳- روایی و اعتبار ۷۶
۱۱-۳- روش اجرای آزمون ۷۶
۱۲-۳- روش نمره گذاری ۷۷
۱۲-۱-۳-روش اصلاح شده لایاکرت ۷۷
۱۳-۳- روشهای آماری و منطق استفاده از آن ۷۸
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۱-۴-مقدمه ۸۰
۲-۴-یافته های توصیفی ۸۰
۳-۴-بررسی فرضیات پژوهش ۸۲
۳-۱-۴-فرضیه اول ۸۲
۳-۲-۴-فرضیه دوم ۸۴
۳-۳-۴-فرضیه سوم ۸۵
۳-۴-۴-فرضیه چهارم ۸۷
۳-۵-۴-فرضیه پنجم ۸۹
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۱-۵بحث و نتایج کلی ۹۲
۲-۵ محدودیت ها ۹۴
۳-۵-پیشنهادات ۹۵
منابع ۹۶
پیوست ها
پرسشنامه شرینگ ۹۹
پرسشنامه سلامت روان ۱۰۲

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره۱-۳- مربوط به هر کدام از سؤالات در مؤلفه های هیجانی در آزمون سیریا شرینگ ۷۴
جدول شماره ۲-۳- پایایی پرسشنامه(آلفای کرنباخ) ۷۸
جدول شماره ۱-۴ میانگین و انحراف معیار نمرات آزمون هوش هیجانی و سلامت روانی ۸۱
جدول شماره ۲-۴ رابطه بین هوش هیجانی و سلامت روانی ۸۲
جدول شماره ۳-۴ رابطه بین هوش هیجانی و کارکرد جسمانی ۸۴
جدول شماره ۴-۴ رابطه بین هوش هیجانی با اضطراب ۸۵
جدول شماره ۵-۴ رابطه بین هوش هیجانی و کارکرد اجتماعی ۸۷
جدول شماره ۶-۴ رابطه بین هوش هیجانی وافسردگی ۸۹

فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار شماره ۱-۴ رابطه بین هوش هیجانی و کارکرد جسمانی ۸۴
نمودار شماره ۲-۴ رابطه بین هوش هیجانی با اضطراب ۸۶
نمودار شماره ۳-۴ رابطه بین هوش هیجانی و کارکرد اجتماعی ۸۸
نمودار شماره ۴-۴ رابطه بین هوش هیجانی و افسردگی ۸۸