پایان نامه بررسی رابطه بین نوع سبک دلبستگی و روان رنجوری در مردان متاهل دانشگاه پیام نور ایلام

مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱ مقدمه ۳
۲-۱ بیان مسأله ۴
۳-۱ اهمیت و ضرورت پژوهش ۶
۴-۱ اهداف پژوهش ۷
۴-۱-۱- هدف کلی ۷
۵-۱ فرضیه های پژوهش ۷
۶-۱ سؤالات پژوهش ۷
۷-۱ متغیرهای پژوهش ۷
۸-۱ تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش ۸
فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق
۱-۲ مقدمه ۱۱
۲-۲ پیشینه نظری ۱۱
۱-۲-۲ سبکهای دلبستگی ۱۱
۱-۱-۲-۲ تعریف سبک های دلبستگی ۱۱
۲-۱-۲-۲ دلبستگی در نظام بالبی ۱۲
۳-۱-۲-۲ دلبستگی در بزرگسالان ۱۳
۴-۱-۲-۲ ویژگی های طبقات دلبستگی بزرگسالان ۱۳
۱-۴-۱-۲-۲ بزرگسالان ایمن ۱۳
۲-۴-۱-۲-۲ بزرگسالان ناایمن ۱۴
۵-۱-۲-۲ مقایسه دلبستگی کودک و بزرگسال ۱۵
۶-۱-۲-۲ پیامد های دلبستگی ۱۶
۲-۲-۲ شخصیت ۱۸
۱-۲-۲-۲ دیدگاه صفات در شخصیت ۱۸
۲-۲-۲-۲ ثبات رفتار در شخصیت ۱۹
۳-۲-۲-۲ نظریه ها و مکاتب و رویکردهای کلان در شخصیت ۲۰
۱-۳-۲-۲-۲ روانکاوی ۲۰
۲-۳-۲-۲-۲ نو روانکاوی ۲۲
۳-۳-۲-۲-۲ نظریه روانی اجتماعی ۲۲
۴-۳-۲-۲-۲ رویکرد عمر ۲۳
۵-۳-۲-۲-۲ انسان گـرایی ۲۳
۶-۳-۲-۲-۲ رویکرد شناختی ۲۳
۷-۳-۲-۲-۲ رویکرد رفتاری ۲۴
۸-۳-۲-۲-۲ یادگیری اجتماعی ۲۵
۹-۳-۲-۲-۲ پردازش اطلاعات ۲۷
۴-۲-۲-۲ دیدگاه صفات ۲۷
۵-۲-۲-۲ ساخت شخصیت ۳۲
۶-۲-۲-۲ تیپ‌های شخصیت ۳۳
۱-۶-۲-۲-۲ روان‌نژندی یا روانرنجورخویی ۳۴
۲-۶-۲-۲-۲ روان پریشی ۳۵
۳-۶-۲-۲-۲ درون‌گرایی ۳۵
۴-۶-۲-۲-۲ برون‌گرایی ۳۵
۷-۲-۲-۲ روش تحلیل عاملی و مدل پنج عاملی شخصیت ۳۹
۸-۲-۲-۲ پنج عامل بزرگ شخصیت ۴۲
۱-۸-۲-۲-۲ روان رنجورخویی یا روان نژندی ۴۲
۲-۸-۲-۲-۲ برون گرایی ۴۳
۳-۸-۲-۲-۲ انعطاف پذیری نسبت به تجربه ۴۳
۴-۸-۲-۲-۲ دلپذیر بودن یا خوشایندی ۴۴
۵-۸-۲-۲-۲ با وجدان بودن یا مسئولیت پذیری ۴۴
۳-۲ پیشینۀ پژوهشی ۴۵
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
۱-۳ مقدمه ۵۱
۲-۳ روش تحقیق ۵۱
۳-۳ جامعه آماری ۵۲
۴-۳ روش نمونه‌گیری و تعیین حجم نمونه ۵۲
۵-۳ ابزار جمع‌آوری اطلاعات ۵۲
۱-۵-۳ پرسشنامه تجدیدنظر شده تجارب در روابط نزدیک (ECR-R) ۵۲
۲-۵-۳ پرسشنامه پنج عامل شخصیت NEO-PI-R ۵۳
۶-۳ نحوه سنجش متغیرها ۵۷
۷-۳ روش آماری و تحلیل داده ها ۵۷
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
۱-۴ مقدمه ۵۹
۲-۴ بررسی توصیفی داده های بدست آمده ۵۹
۲-۴ بررسی فرضیه‌های پژوهش ۶۰
۱-۲-۴ فرضیۀ اول ۶۰
۲-۲-۴ فرضیۀ دوم ۶۲
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۱-۵ مقدمه ۶۵
۲-۵ بحث در مورد فرضیات پژوهش ۶۵
۳-۵ بحث و نتیجه گیری نهایی ۶۵
۴-۵ پیشنهادها ۶۷
۱-۴-۵ پیشنهادهای کاربردی ۶۷
۲-۴-۵ پیشنهادهای تحقیقی ۶۷
۵-۵ محدودیتهای تحقیق ۶۸
۱-۵-۵ محدودیتهای علمی ۶۸
۲-۵-۵ محدودیتهای عملی ۶۸
منابع فارسی ۶۹
منابع لاتین ۷۲
پیوست ها
پرسشنامه شخصیتی NEOPI-R ۷۴
Abstract ۸۸

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره۱-۲ جدول ویژگی های پنج عامل شخصیت ۴۲
جدول شماره ۱–۴: فراوانی و درصد جنسیت آزمودنی‌ها ۵۹
جدول شماره ۲–۴ میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر سن آزمودنی های پژوهش ۵۹
جدول شماره۳-۴- آمار توصیفی نمرات افسردگی و سبک دلبستگی اضطرابی دانشجویان ۶۰
جدول شماره ۴-۴- آمار توصیفی نمرات روانرنجوری و سبک دلبستگی اضطرابی دانشجویان ۶۱
جدول شماره ۵-۴- نتایج آزمون آماری همبستگی پیرسون میان روانرنجوری و سبک دلبستگی ۶۱
جدول شماره ۶-۴ – آمار توصیفی نمرات روانرنجوری و سبک دلبستگی اجتنابی دانشجویان ۶۲
جدول شماره ۷-۴- نتایج آزمون آماری همبستگی پیرسون میان روانرنجوری و سبک دلبستگی ۶۳