پایان نامه بررسی رابطه بین میزان رضایت زناشویی والدین و میزان اضطراب فرزندان نوجوان انها در بین دانش آموزان مقطع دبیرستان ناحیه ۲ تبریز

چکیده
اضطراب یکی از رایج¬ترین انواع ناراحتی¬های روانی بخصوص در بین نوجوانان و جوانان است و عوامل متعددی در ایجاد اضطراب نقش ایفا میکنند که یکی از این عوامل خانواده میباشد. پژوهشها نشان میدهند با افزایش تعارض زناشویی، عزت نفس کودکان کاهش می¬یابد. کاهش سطح عزت نفس و احساس حقارتی که در پی دارد در انواع اضطرابها مشترک است.
با توجه به مطالب فوق در این پژوهش رابطه بین میزان رضایت زناشویی والدین و اضطراب فرزندان نوجوانان آنها مورد بررسی قرار گرفت و تعداد ۱۰۰ نفر دانش¬آموز (۵۰ دختر و۵۰ پسر) از بین دانش¬آموزان چهار دبیرستان ناحیه ۲ تبریز که از بین انها ۲ دبیرستان دخترانه و۲ دبیرستان پسرانه و از هر پایه تعداد ۹ نفر دانش¬آموز از کلاسهای اول و دوم و سوم به روش نمونه¬گیری تصادفی چند مرحله¬ای انتخاب شده و هرکدام به فرم ۲۰ سوال پرسشنامه اضطراب زانگ که میانگین ضریب اعتبار آن برابر ۸۶/۰ است پاسخ دادند والدین هرکدام از این دانش¬ اموزان (تعداد والدین ۲۰۰ نفر) نیز به فرم ۴۷ سوالی پرسشنامه رضایت زناشویی Enrich که ضریب اعتبار آن ۹۵/۰ بدست آمده است جواب دادند.