پایان نامه بررسی رابطه بین مهارتهای زندگی با میزان اضطراب دانشجویان پیام نور ایوان

چکیده:
این پروژهش به منظور بررسی رابطه مهارتهای زندگی که دانشجو در طول دوره دانشگاهی به دست می آورد، در میزان کاهش اضطراب آنان در دوره دانشگاهی انجام گرفت .جامعه آماری این تحقیق کلیه دانشجویان پیام نور ایوان می باشد و نمونه پژوهش از جامعه دانشجویان رشته روان شناسی دانشگاه پیام نور ایوان از تعداد تقریبا ۱۵۰ نفر، ( ۸۰ پسر و ۷۰ دختر ) بصورت نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند و هر دو پرسشنامه سنجش مهارتهای زندگی یحیی یاراحمدی و اضطراب آرون بک را در یک زمان تکمیل نمودند . برای بررسی ارتباط این متغیر ها از روش همبستگی پیرسون و آزمون معناداری استفاده شد . نتایج حاکی از آنست که بین متغیرهای مهارتهای زندگی یحیی یار احمدی و اضطراب آرون بک همبستگی معکوس نسبتا بالا ( ۷۰ % – = r ) و رابطه معنا داری در سطوح ۵ % > P و ۱ % > P وجود داشت . یافته های این پژوهش می تواند تایید کننده نقش افزایش مهارتهای زندگی در کاهش میزان اضطراب دانشجویان باشد .

واژگان کلیدی :
مهارتهای زندگی، اضطراب، دانشجویان، دانشگاه پیام نورایوان .