پایان نامه بررسی رابطه بین شوخ طبعی و سلامت روان دانشجویان دختر و پسر رشته روان شناسی دانشگاه پیام نور ایلام

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- بیان مسئله تحقیق ۳
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۴
۱-۴- اهداف تحقیق ۵
۱-۵- سوالات تحقیق ۵
۱-۶- فرضیه های تحقیق ۶
۱-۷- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ۶
فصل دوم: مبانی نظری ویافته های پژوهشی
۲-۱- مبانی (رویکردهای) نظری روان شناختی مزاح ۹
۲-۲- نظریه اهانت ۹
۲-۳- نظریه تخلیه هیجانی و آسودگی ۹
۲-۴- نظریه ناهماهنگی و تباین ۱۰
۲-۵- واکنش های مزاح ۱۱
۲-۶- مزاح و سیستم ایمنی بدن ۱۳
۲-۷- مزاح و عملکرد تحصیلی ۱۴
۲-۸- نقش درمانی مزاح ۱۵
۲-۹- تبیین روان شناختی از تأثیر مزاح در مقابله با استرس ۱۵
۲-۹-۱- مدل تعاملی استرس ۱۶
۲-۱۰- مروری بر مبانی نظری پژوهش ۱۹
۲-۱۰-۱- تعریف و اهمیت سلامت روان ۱۹
۲-۱۱- بهداشت روانی و اهمیت پیشگیری اولیه ۲۴
۲-۱۲- دیدگاه‌های مختلف در مورد سلامت روانی ۲۵
۲-۱۳- مبانی نظری سلامت روانی ۲۵
۲-۱۳-۱- نظریه فروید ۲۶
۲-۱۳-۲- نظریه موری ۲۶
ادامه فهرست مطالب
عنوان صفحه
۲-۱۳-۳- نظریه آدلر ۲۷
۲-۱۳-۴- نظریه فروم ۲۷
۲-۱۳-۵- نظریه مزلو ۲۷
۲-۱۳-۶- نظریه اسکینر ۲۸
۲-۱۳-۷- نظریه کارل یونگ ۲۸
۲-۱۴- افراد سالم از نظر روانی ۲۹
۲-۱۵- نظریه اسلام ۳۰
۲-۱۶- اهمیت سلامت روان ۳۲
۲-۱۶-۱- عوامل زیستی ۳۳
۲-۱۶-۲- عوامل عاطفی و روانی ۳۴
۲-۱۶-۳- عوامل اجتماعی ۳۴
۲-۱۷-رابطه بین استرس، کنار آمدن و سلامتی ۳۴
۲-۱۸- پیامدهای استرس ۳۶
۲-۱۹- اختلال هیجانی ۳۷
۲-۲۰- اختلال شناختی ۳۷
۲-۲۱- اختلال فیزیولوژیکی ۳۸
۲-۲۲- کنار آمدن ۳۹
۲-۲۳- روشهای کنار آمدن مستقیم ۴۰
۲-۲۴- کنار آمدن مواجهه ای ۴۱
۲-۲۵- مسئله گشایی برنامه ریزی شده ۴۱
۲-۲۶- حمایت اجتماعی ۴۲
۲-۲۷- روش های کنار آمدن دفاعی ۴۳
۲-۲۸- مکانیزمهای دفاعی ۴۴
۲-۲۹- کاهش دهندگان شیمیایی استرس ۴۵
۲-۳۰- پسخوراند زیستی ۴۶
۲-۳۱- ورزش ۴۷
۲-۳۳- ترغییب پرورش توانایی شوخ طبعی ۵۰
ادامه فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- طرح کلی پژوهش ۵۵
۳-۲- جامعه آماری ۵۵
۳-۳- نمونه آماری و روش نمونه گیری ۵۵
۳-۴- ابزار اندازه گیری ۵۵
۳-۴-۱- آزمون سلامت روان(GHQ) ۵۵
۳-۴-۲- مقیاس شوخ طبعی (مزاح) مارتین و لفکورت ۵۷
۳-۴-۳- روش اجرا ۵۸
۳-۵- روش تحلیل داده ها ۵۸
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه ۶۰
۴-۲- یافته های توصیفی ۶۰
۴-۳- یافته های مربوط به فرضیه تحقیق ۶۲
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری
۵-۱- مقدمه ۶۶
۵-۲- تبیین یافته ها ۶۶
۵-۳- محدودیت ها ۶۹
۵-۴- پیشنهادات ۷۰
منابع فارسی ۷۱
منابع لاتین ۷۲
پیوست ها
مقیاس شوخ طبعی (مزاح) مارتین و لفکورت ۷۶
پرسشنامه سلامت روان ۷۸
چکیده لاتین ۸۰

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره۴-۱- میانگین انحراف معیار، حداقل نمره مزاح و سلامت روان در دانشجویان ۶۰
جدول شماره ۴-۲- همبستگی بین شوخ طبعی و سلامت روان ۶۱
جدول شماره۴-۳- رابطه بین شوخی طبعی وسلامت روان دانشجویان رشته روان شناسی ۶۲