پایان نامه بررسی رابطه بین روش شاگرد محور و رشد و پرورش خلاقیت دانش‌اموزان دختر مقطع متوسطه منطقه ۸ تهران

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول
مقدمه
موضوع تحقیق
فایده ، هدف و اهمیت تحقیق
فرضیه تحقیق
تعریف اصطلاحات
تعریف عملیاتی
فصل دوم
پیشینه تحقیق
تاریخچه تعلیم و تربیت
تعلیم و تربیت در جوامع بدوی
سنت آفریقایی در تعلیم و تربیت
پیدایش مدارس
رابطه‌ی یک جانبه‌ی استاد و شاگرد
سنت آسیایی در تعلیم و تربیت
تعلیم و تربیت اسلامی
ظهور عصر جدید
انقلاب صنعتی
در آستانه‌ی عصر حاضر
اوضاع کنونی
شیوه تدریس در گذشته
ماهیت روش تدریس
عوامل موثر تدریس
۱- ویژگی‌های شخصیتی و علمی معلم
الف ) تاثیر شخصیت و رفتار معلم بر فرآیند تدریس
ب) تاثیر شخصیت علمی معلم بر فرآیند تدریس
۲- ویژگی‌های شاگردان و تاثیر آن بر فرایند تدریس
۳- تاثیر برنامه و ساخت نظام آموزشی ، بر فرآیند تدریس
۴- تاثیر فضا و تجهیزات آموزشی بر فرایند تدریس
روشهای مختلف تدریس
انواع روشهای سنتی تدریس
روش حفظ و تکرار
روش سخنرانی
مراحل اجرای روش سخنرانی
مرحله‌ی اول : آمادگی برای سخنرانی
مرحله‌ی دوم :مقدمه سخنرانی
مرحله‌ی سوم: متن و محتوای سخنرانی
مرحله‌ی چهارم: جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
روش پرسش و پاسخ
روش پرسش و پاسخ بر سه اصل متکی است
روش نمایشی
مراحل اجرای روش نمایشی
روش ایفای نقش
مراحل اجرای روش ایفای نقش
روش گردش علمی
روش بحث گروهی
روش آزمایشی
روشهای تدریس جدید
روشهای آموزش انفرادی
آموزش برنامه‌ای (PI)
آموزش به وسیله کامپیوتر ( CAI)
آموزش انفرای تجویز شده (IPI)
آموزش انفرادی هدایت شده ( IGE)
بخش دوم :
تاریخچه‌ی خلاقیت
نوآوری در یونان باستان
خلاقیت در قرن نوزدهم
خلاقیت در قرن بیستم
ابعاد خلاقیت
نیازهای افراد خلاق
۱- نیاز به کنجکاوی
۲- نیاز به رقابت ودرگیری بامسایل و مشکلات
۳- مسئولیت‌ پذیری
۴- نیاز به صداقت و جستجوی حقیقت
۵- نیاز به تفاوت و استقلال
نقش معلمان در باروری خلاقیت
نقش معلم در بارور کردن خلاقیت دانش‌آموزان
به ۲ مرحله تقسیم می‌شود
الف – چگونگی تدریس به روش مشکل‌گشایی
ب- تفکر خلاق
نقش معلم در ایجاد جو مطمئن ودلگرم کننده در کلاس
نقش مدرسه در توسعه خلاقیت دانش آموزان
راهبردهایی در پرورش خلاقیت
عوامل موثردر خلاقیت
الف – نقش اطلاعات در خلاقیت
ب- انگیزش و خلاقیت
پ- خلاقیت ومیزان قبولی از خود
ت – رابطه محیط اجتماعی و خلاقیت
نتیجه
روشهای پرورش خلاقیت
۱- تجربه برای ایده جویی سوخت می‌سازد
۲- بازیهای فکری- حل معما و جدول
۳- سرگرمیها و هنرهای زیبا
۴- خلاقیت با مطالعه پیشرفت میکند
۵- نویسندگی به عنوان یک تمرین خلاقیت
۶- تمرین درحل مسائل
عواملی که مانع خلاقیت می‌شوند
۱- عادات پیشین مانع حل مسائل‌اند
۲- دلسرد کردن خود به عنوان یک عامل بازدارنده
۳- کم رویی مانع خلق ایده‌هاست
۴- تشویق ، ایده‌یابیرا پرورش میدهد
۵- نزدیکان بهترین تشویقاند
فصل سوم
روش تحقیق
۱) موضوع تحقیق
۲) جامعه تحقیق
۳) نمونه تحقیق
۴) چگونگی نمونه‌برداری
۵) توضیح درباره نمونه‌ها
۶) ابزارتحقیق
۷) روش اجرای تحقیق
۸) ابزار تحقیق
۹) تحلیل آماری
فصل چهارم
جداول آماری
جداول آماری
جداول آماری
جدال آماری
تجزیه و تحلیلهای آماری
محاسبات آماری توصیفی
نتایج
تفسیر
فصل پنجم :
خلاصه
انواع روش تدریس
روشهای سنتی تدریس
روشهای جدید تدریس
روش تدریس شاگرد محور
روش تدریس معلم محور
مشکلات و محدودیتها
پیشنهادات
فهرست منابع فارسی
فهرست مجلات و نشریات
فهرست پایان نامه
فهرست منابع خارجی
ضمائم
پرسشنامه محقق (‌جهت سنجش – روش تدریس )
پرسشنامه خلاقیت