پایان نامه بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و افسردگی در دانشجویان دختر

پژو هش حاضر به بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و افسردگی می پردازد برای این منظور ۱۰۰ نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه جهت گیری مذهبی و آزمون افسردگی بک استفاده شد برا ی تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های ، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون T مستقل استفاده شد ، که نتایج زیر به دست آمد.
۱-بین جهت گیری مذهبی و میزان افسردگی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد
۲-بین میزان افسردگی در جوانان دختر و پسر تفاوت معنی داری یافت نشد
۳-بین جهت گیری مذهبی در دختران و پسران تفاوت معنی داری
در پایان پیشنهاداتی برای کاهش افسردگی مبتنی بر جهت گیری دینی افراد ارائه شد .