پایان نامه بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی مدیران

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
مقدمه ۲
فصل اول:کلیات پژوهش
۱-۱- بیان مسئله ۵
۱-۲- اهمیت و ضرورت پژوهش ۸
۱-۳- اهداف پژوهش ۱۰
۱-۴- فرضیه‌های پژوهش ۱۰
۱-۵- متغیرها و تعاریف آنها ۱۰
۱-۵-۱ تعاریف نظری متغیرها ۱۱
۱-۵-۲ تعاریف عملیاتی متغیرها ۱۱
۱-۶- تعاریف اصطلاحات ۱۲
فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه پژوهش
بخش اول :نظریات و ادبیات پژوهش ۱۵
۲-۱ شخصیت ۱۵
۲-۲ تعاریف شخصیت ۱۵
۲-۳ حوزه‌های شخصیت ۱۶
۲-۳-۱ ساختار ۱۷
۲-۳-۲ فرآیند ۱۷
۲-۳-۳ رشد و نمو ۱۸
۲-۳-۴ آسیب شناسی روانی و تغییر رفتار ۱۹
۲-۴ مضامین عمده در نظریه شخصیت ۲۰
۲-۴-۱ وحدت رفتار و مفهوم خویشتن ۲۱
۲-۴-۲ سطوح مختلف آگاهی و مفهوم ناهشیار ۲۲
۲-۴-۳ رابطه بین شناخت، عواطف و رفتار مشهود ۲۲
۲-۴-۴ اثرات گذشته، حال و آینده بر رفتار ۲۳
۲-۵ نظریه‌های شخصیت ۲۳
۲-۵-۱ نظریه روان کاوی در شخصیت ۲۳
۲-۵-۲ زندگینامه ۲۳
۲-۵-۳ نظریه روان پویشی فروید(روانکاوی در شخصیت): ۲۴
۲-۵-۴ سطوح شخصیت: هشیار، نیمه هشیار و ناهشیار ۲۵
۲-۵-۵ ساختار شخصیت: نهاد، من و فرامن ۲۶
۲-۶ نظریه نوروان کاوی ۲۸
۲-۶-۱ زندگینامه ۲۸
۲-۶-۲ نکات برجسته ی نظریات یونگ ۳۰
۲-۷ روان شناسی فردی ۳۱
۲-۷-۱ زندگینامه ۳۱
۲-۷-۲ بررسی نظریات آدلر ۳۱
۲-۸ نظریه اختلالات شخصیتی ۳۳
۲-۸-۱زندگینامه ۳۳
۲-۸-۲ بررسی نظریات هورنای ۳۳
۲-۹ نظریه روان پزشکی بین فردی ۳۴
۲-۹-۱ زندگینامه ۳۴
۲-۹-۲ بررسی نظریات سالیوان ۳۵
۲-۱۰ تظریه پدیدار شناختی (فرد- محور) ۳۶
۲-۱۰-۱زندگینامه ۳۶
۲-۱۰-۲ بررسی نظریات و کارهای راجرز ۳۷
۲-۱۰-۳ تشکیل رویکرد پدیدار شناختی راجرز ۳۸
۲-۱۰-۴ ساختار شخصیت از دیدگاه راجرز ۳۸
۲-۱۱یازهای زیستی و روانی در پیدایی شخصیت ۳۹
۲-۱۱-۱زندگینامه ۳۹
۲-۱۲ نظریه رویکرد صفات در شخصیت ۴۰
۲-۱۲-۱زندگینامه ۴۰
۲-۱۲-۲ بررسی نظریات آلپورت ۴۱
۲-۱۳ نظریه چندبعدی شخصیت ۴۲
۲-۱۳-۱زندگینامه ۴۲
۲-۱۳-۲بررسی نظریات آیسنک ۴۳
۲-۱۳-۳ ابعاد اساسی شخصیت ۴۳
۲-۱۴ نظرریه رویکرد تحلیلی عاملی صفات ۴۴
۲-۱۴-۱زندگینامه ۴۴
۲-۱۴-۲ بررسی نظریات کتل در شخصیت ۴۵
۲-۱۵ نظریات رابطه شغل و شخصیت ۴۶
۲-۱۵-۲ شخصیت نوع A ۵۰
۲-۱۵-۳ شخصیت نوع B ۵۰
۲-۱۶ بررسی چند خصوصیت شخصیتی در شغل ۵۲
۲-۱۶-۱ اثر کانون کنترل ۵۲
۲-۱۶-۲ ماکیاول گرایی ۵۳
۲-۱۶-۳ مناعت طبع یا عزت نفس. ۵۴
۲-۱۶-۴ سازگاری با موقعیت ۵۵
۲-۱۶-۵خطر پذیری ۵۵
۲-۱۷ شخصیت از دیدگاه اسلام و قرآن ۵۶
۲-۱۷-۱ شخصیت در قرآن ۵۷
۲-۱۸ تیپ شناسی ۵۹
۲-۱۹ نظریه‌های تیپ شناسی ۶۰
۲-۱۹-۱ زندگینامه ۶۰
۲-۱۹-۲نظریات رورشاخ در سنجش شخصیت ۶۱
۲-۱۹-۳ تیپ شناسی در تست رورشاخ ۶۲
۲-۲۰ نظریه ساخت بدن و خلق وخوی ۶۳
۲-۲۱ نظریه شلدن (ریخت شناسی) ۶۴
۲-۲۲ نظریه تیپ گال و جمجمه شناسی روانی: ۶۵
۲-۲۳ تیپ‌شناسی یونگی ۶۵
۲-۲۳-۱ اساس درک واقعی ذهنی از نظر یونگ ۶۵
۲-۲۳-۲ کارکردهای غیر عقلانی ۶۶
۲-۲۳-۳ کارکردهای عقلانی ۶۶
۲-۲۳-۴ روابط کارکردی ۶۷
۲-۲۳-۵ انواع کارکرد ۶۸
۲-۲۳-۶ تیپ‌های روان‌شناختی یونگ ۶۹
۲-۲۳-۷ توصیف تیپ‌های شانزده‌گانه ۷۰
۲-۲۳-۸ اهمیت شناخت تیپ‌های روانشناختی ۷۴
۲-۲۳-۹ نقد تیپ شناسایی یونگی ۷۵
۲-۲۴ اثر بخشی ۷۶
۲-۲۵ شاخصهای اثربخشی از دیدگاههای مختلف ۷۷
۲-۲۵-۱ کمرون و ویتون: ۷۷
۲-۲۵-۲ سی‌شور: ۷۷
۲-۲۵-۳ آرجریس: ۷۷
۲-۲۵-۴ پیترز وواترمن: ۷۷
۲-۲۵-۵ مالفورد: ۷۸
۲-۲۵-۶ بس و هرسی – بلانچارد ۷۹
۲-۲۵-۷ هوی و میکسل و چستر بارنارد ۷۹
۲-۲۵-۸ کالدول و اسپینکس ۷۹
۲-۲۵-۹ لوتانز و همکارانش ۷۹
۲-۲۵-۱۰ دیدگاه راجرز و همکاران: ۸۰
۲-۲۵-۱۱مطالعات بسکر و چیرنز: ۸۰
۲-۲۵- ۱۲ مدل پارسونز: ۸۱
۲-۲۶مقایسه ی دیدگاههای ارزشیابی اثر بخشی سازمانی ۸۱
۲-۲۷ نظریات جدید در اثربخشی ۸۲
۲-۲۷-۱ مطالعات رابرت واترمن وتام پترز ۸۲
۲-۲۸ مدلهای ارزیابی اثربخشی ۸۳
۱- مدل هدف منطقی: که سازمان را در رسیدن به اهدافش کاملا ارزیابی می کند. ۸۳
۲-۲۹ نظریه ریچارد ال دفت ۸۴
۲-۲۹-۱ روش مبتنی بر تامین هدف ۸۵
۲-۲۹-۲ روش مبتنی بر تامین منابع ۸۵
۲-۲۹-۳ روش مبتنی بر فرآیند درونی ۸۶
۲-۲۹-۴ روش مبتنی بر تامین رضایت گروه‌های ذی نفع ۸۸
بخش دوم : پیشینه داخلی و خارجی پژوهش ۹۰
۲-۳۰ کارهای دیگران ۹۰
۲-۳۰-۱ تحقیقات انجام گرفته در مورد تیپ شناسی یونگی ۹۰
۲-۳۰-۱-۱ تحقیقات خارج از کشور ۹۰
۲-۳۰-۱-۲ تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور ۹۲
۲-۳۰-۲ اثر بخشی ۹۵
۲-۳۰-۲-۱ تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۹۵
۲-۳۰-۲-۲ تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور ۹۸
۲-۳۱ استنتاج و نتیجه گیری ۱۰۱
۲-۳۲ الگوی نظری پژوهش ۱۰۲
فصل سوم:روش تحقیق
۳-۱ مقدمه ۱۰۴
۳-۲ روش اجرای پژوهش ۱۰۴
۳-۲-۱ برآورد حجم نمونه ۱۰۵
۳-۳ ابزار گرد آوری داده‌ها ۱۰۵
۳-۳-۱ تاریخچه و توصیف (MBTI) ۱۰۶
۳-۳-۲ نمره گذاری پاسخنامه ۱۰۸
۳-۳-۳ توصیف تیپهای شانزده گانه ۱۰۹
۳-۵ اعتبار پرسشنامه‌ها ۱۱۲
۳-۵-۱ اعتبار پرسشنامه شخصیتی، تیپ نمای مایزر – بریگز ۱۱۳
۳-۵-۲ اعتبار پرسشنامه اثر بخشی: ۱۱۴
۳-۵-۳ اعتبار درونی پرسشنامه ۱۱۵
۳-۵-۴ اعتبار زمانی ۱۱۵
۳-۶ محاسبه روایی: ۱۱۵
۳-۶-۱ محاسبه روایی پرسشنامه شخصیتی مایرز-بریگز ۱۱۵
۳-۶-۲ محاسبه روایی پرسشنامه اثر بخشی: ۱۱۷
۳-۷ روش‌های آماری ۱۱۷
۳-۸ ویژگی‌های تحقیق: ۱۱۷
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱ تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق ۱۱۹
۴-۲ توصیف یافته‌های تحقیق ۱۱۹
۴-۳ آزمون فرضیات تحقیق ۱۳۱
۴-۳-۱ فرضیه فرعی اول ۱۳۴
۴-۳-۲ فرضیه فرعی دوم ۱۳۵
۴-۳-۳ فرضیه فرعی سوم ۱۳۶
۴-۳-۴ فرضیه فرعی چهارم ۱۳۷

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری
۵-۱ هدف و مسائله ی پژوهش ۱۴۰
۵-۲ نتایج فرضیه اصلی ۱۴۰
۵-۳ نتایج مربوط به فرضیه فرعی اول ۱۴۲
۵-۴ نتایج مربوط به فرضیه فرعی دوم ۱۴۳
۵-۵ نتایج مربوط به فرضیه فرعی سوم ۱۴۴
۵-۶ نتایج مربوط به فرضیه فرعی چهارم ۱۴۵
۵-۷ نتیجه گیری کلی ۱۴۵
۵-۸ محدودیتها: ۱۴۶
۵-۹ پیشنهادات ۱۵۰
منابع فارسی ۱۵۱
منابع لاتین ۱۵۹
Abstract ۱۶۱
پیوست ها
پرسشنامه ۱۶۲